Zero polskiego dziedzictwa przemysłowego w Olsztynie!

13 czer­w­ca 2017 r. sko­rzys­tałem z zaproszenia Insty­tu­tu Nauk Poli­ty­cznych Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego i Studi­um Europy Wschod­niej Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, i wziąłem

Read more