Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi… Pan jej?!

13 czer­w­ca 2017 r. na UWM odbył się pan­el dyskusyjny zaty­tułowany: Europe­jskie dziedz­ict­wo kul­tur­owe prze­j­mowa­nia dziedz­ict­wa niemieck­iego na ziemi­ach zachod­nich i

Czytaj dalej

Zero polskiego dziedzictwa przemysłowego w Olsztynie!

13 czer­w­ca 2017 r. sko­rzys­tałem z zaproszenia Insty­tu­tu Nauk Poli­ty­cznych Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego i Studi­um Europy Wschod­niej Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, i wziąłem

Czytaj dalej