Służba wojskowa to obowiązek, przywilej i zaszczyt.

W najbliższą niedzielę, 26 sierp­nia słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość odbędzie

Read more

Stowarzyszenie Endecja inauguruje działalność na Warmii i Mazurach

7 listopa­da 2016 roku Sto­warzysze­nie Endec­ja zain­au­gurowało dzi­ałal­ność na Warmii i Mazu­rach. W spotka­niu z mieszkań­ca­mi Olsz­ty­na wziął udzi­ał, poseł Kukiz’15 z

Read more

Karol Gruszczyński. Obawiamy się o nasze zdrowie, o nasze życie!

Karol Gruszczyńs­ki — absol­went kierunku ochrona środowiska Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego — odpowiedzi­ał na pyta­nia Gabrieli Szred­er w pro­gramie Po stron­ie prawdy

Read more