Służba wojskowa to obowiązek, przywilej i zaszczyt.

W najbliższą niedzielę, 26 sierp­nia słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość odbędzie

Czytaj dalej

Staliście się częścią formacji wojskowej…

Pode­j­mu­jąc dojrza­łą decyzję o wstąpi­e­niu do Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej, stal­iś­cie się częś­cią for­ma­cji wojskowej nada­jącej szczegól­ny – lokalny wymi­ar służ­by dla

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Endecja inauguruje działalność na Warmii i Mazurach

7 listopa­da 2016 roku Sto­warzysze­nie Endec­ja zain­au­gurowało dzi­ałal­ność na Warmii i Mazu­rach. W spotka­niu z mieszkań­ca­mi Olsz­ty­na wziął udzi­ał, poseł Kukiz’15 z

Czytaj dalej