Szmit do Możejko: Gdyby było tak, jak pani mówi, to byście tych wszystkich prezesów dawno powyrzucali!

13 lip­ca 2017 r. — pod­czas kon­fer­encji pra­sowej Jerzego Szmi­ta — pod­sekre­tarza stanu w Min­is­terst­wie Infra­struk­tu­ry i Budown­ict­wa, i prze­wod­niczącego

Czytaj dalej

Chcieli mnie pogrążyć ekonomicznie! Bogusław Owoc

Bogusław Owoc to olsz­tyński przed­siębior­ca, były wice­wo­je­w­oda warmińsko-mazurs­ki znany szerzej z tego, że odmówił przyję­cia Krzyża Kawaler­skiego Odrodzenia Pol­ski przyz­nane­go przez Prezy­den­ta

Czytaj dalej