Robię to, co do mnie należy! Adam Socha

Adam Socha — dzi­en­nikarz por­talu debata.olsztyn.pl — jest usatys­fakcjonowany wyrok­iem i uza­sad­nie­niem usłyszanym wczo­raj, w spraw­ie o ochronę dóbr oso­bistych Iwony

Czytaj dalej

Jak pisałem to wiedziałem, jak skończyłem to zapomniałem! Selim Chazbijewicz

Byłem świę­cie przeko­nany, że na kole­jnej Roz­mowie o Ojczyźnie usłyszę przede wszys­tkim, jaki to mod­el ped­a­gogi­ki nar­o­dowej zaser­wu­je nam PiS,

Czytaj dalej

Krym, Rosja, Polska i debata prezydencka. Selim Chazbijewicz

Dzisi­aj miałem niewąt­pli­wą przy­jem­ność uczest­niczenia w kole­jnym spotka­niu z cyk­lu Roz­mowy o Ojczyźnie. Tym razem prele­gen­tem był prof. Selim Chazbi­jew­icz

Czytaj dalej