Nazi matki, nazi ojcowie — przed Sądem. Raport po pierwszej rozprawie

Powiedzi­ało się “A” to trze­ba… brnąć dalej. Poniżej zamieszczam pełny tekst artykułu Macie­ja Świrskiego — Preze­sa Fun­dacji Redu­ta Dobrego Imienia

Czytaj dalej

Robię to, co do mnie należy! Adam Socha

Adam Socha — dzi­en­nikarz por­talu debata.olsztyn.pl — jest usatys­fakcjonowany wyrok­iem i uza­sad­nie­niem usłyszanym wczo­raj, w spraw­ie o ochronę dóbr oso­bistych Iwony

Czytaj dalej

Łamanie prawa przez dowództwo Policji zawsze wynika z przesłanek obiektywnych!

Wyso­ki Sądzie. O sko­or­dynowa­niu dzi­ałań mojego byłego Pra­co­daw­cy, mają­cych na celu zdyskredy­towanie mnie jako człowieka prawego, świad­czy jego zaan­gażowanie przy

Czytaj dalej