Z wyzysku nie powstaje wspólne dobro! Joanna Duda-Gwiazda

Joan­na Duda-Gwiaz­da popros­zona przez męża — Andrze­ja — rozpoczęła swo­ją wypowiedź od przed­staw­ienia dzi­ałań niszczą­cych pol­ską gospo­darkę od cza­sów pow­sta­nia Sol­i­darnoś­ci.

Read more