Prezes Jerzy Okulicz się pyta Stanisława Olsztyna — kandydata na radnego

Wybo­ry samorzą­dowe już niedłu­go. Za niecałe dwa tygod­nie mieszkań­cy Olsz­ty­na zde­cy­du­ją, który z kandy­datów otrzy­ma od nich man­dat rad­nego Rady

Czytaj dalej