Stowarzyszenie Endecja inauguruje działalność na Warmii i Mazurach

7 listopa­da 2016 roku Sto­warzysze­nie Endec­ja zain­au­gurowało dzi­ałal­ność na Warmii i Mazu­rach. W spotka­niu z mieszkań­ca­mi Olsz­ty­na wziął udzi­ał, poseł Kukiz’15 z

Read more