Zabawy ignorantów w Sejmie — szczepienia — Jerzy Jaśkowski

Typowym przykła­dem nieuct­wa pol­s­kich elyt poli­ty­cznych była dyskus­ja w Sejmie, doty­czą­ca now­eliza­cji Ustawy o Chorobach Zakaźnych. Nie będę omaw­iał wszys­t­kich wypowiedzi

Read more

Interes publiczny a Prezydium Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Z wielkim zdzi­wie­niem zapoz­nałem się ze stanowiskiem nr 22 Prezy­di­um Naczel­nej Izby Pielęg­niarek i Położnych z 28 sierp­nia 2018 roku,

Read more

Poziom sanitarny urzędników: rozmazać g… na d…!

Ostat­nio widz­imy i słyszymy wzmoże­nie dzi­ałal­noś­ci Państ­wowego Zakładu Higieny — Nar­o­dowego Insty­tu­tu Zdrowia Pub­licznego, w dziedzinie niewiele mającej wspól­nego ze stanem san­i­tarnym,

Read more

Działania niepożądane występują częściej po szczepieniu przeciwko…

Lata tresury prowad­zonej przez powszechne, państ­wowe, rzeko­mo bezpłatne ogłu­pi­anie zwane edukacją pub­liczną, robią swo­je wśród lud­noś­ci zamieszku­jącej jeszcze pomiędzy Odrą

Read more