Autoplagiat jako nieetyczna praktyka akademicka — Eryk Kowalczyk

Pod­ję­cie prob­lematy­ki auto­pla­giatu, czyli kryp­topowiela­nia, jest uza­sad­nione w świ­etle tros­ki nie tylko o rzetel­ność naukową, ale również o rzetel­ność odkry­wa­nia

Czytaj dalej

Krym, Rosja, Polska i debata prezydencka. Selim Chazbijewicz

Dzisi­aj miałem niewąt­pli­wą przy­jem­ność uczest­niczenia w kole­jnym spotka­niu z cyk­lu Roz­mowy o Ojczyźnie. Tym razem prele­gen­tem był prof. Selim Chazbi­jew­icz

Czytaj dalej