Rzecznik prasowy jako czwarta władza. Anna Fic wyautowana!

Rzecznik pra­sowy — oso­ba odpowiedzial­na za kon­tak­ty danej insty­tucji bądź orga­ni­za­cji z medi­a­mi. Posi­adanie kom­pe­tent­nego rzeczni­ka pra­sowego jest ważnym ele­mentem

Read more