Zabawy ignorantów w Sejmie — szczepienia

Typowym przykła­dem nieuct­wa pol­s­kich elyt poli­ty­cznych była dyskus­ja w Sejmie, doty­czą­ca now­eliza­cji Ustawy o Chorobach Zakaźnych. Nie będę omaw­iał wszys­t­kich wypowiedzi

Czytaj dalej

Interes publiczny a Prezydium Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Z wielkim zdzi­wie­niem zapoz­nałem się ze stanowiskiem nr 22 Prezy­di­um Naczel­nej Izby Pielęg­niarek i Położnych z 28 sierp­nia 2018 roku,

Czytaj dalej

Zero polskiego dziedzictwa przemysłowego w Olsztynie!

13 czer­w­ca 2017 r. sko­rzys­tałem z zaproszenia Insty­tu­tu Nauk Poli­ty­cznych Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego i Studi­um Europy Wschod­niej Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, i wziąłem

Czytaj dalej