A ten kręgosłup wciąż się nam wyrywa! Tadeusz Płużański

1 mar­ca 1951 roku komu­nisty­czne władze zamor­dowały w więzie­niu moko­towskim w Warsza­w­ie członków IV Zarzą­du Zrzeszenia Wol­ność i Nieza­w­isłość. Razem

Czytaj dalej