Ferie w mundurze — Inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej

4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej przy­go­towała pro­jekt: Ferie w mundurze, dzię­ki które­mu uczniowie i stu­den­ci odbędą szkole­nia pod­sta­wowe nie rezygnu­jąc

Czytaj dalej