Czy znacie swoje spółdzielcze prawa i obowiązki?

Członkowie i mieszkań­cy Spółdziel­ni Mieszkan­iowych! Czy zna­cie pod­sta­wowe dane o dzi­ałal­noś­ci Spółdziel­ni Mieszkan­iowej ℠, w której zasobach mieszka­cie? O swoim

Czytaj dalej