Siła krwi Terytorialsów — Podsumowanie roku 2018

W Wojskach Obrony Tery­to­ri­al­nej pod­sumowano akcję krwio­daw­st­wa. Dzię­ki Tery­to­ri­al­som do sys­te­mu trafiło pon­ad 1100 litrów krwi.

Czytaj dalej

Ferie w mundurze — Inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej

4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej przy­go­towała pro­jekt: Ferie w mundurze, dzię­ki które­mu uczniowie i stu­den­ci odbędą szkole­nia pod­sta­wowe nie rezygnu­jąc

Czytaj dalej

Personel medyczny w Wojskach Obrony Terytorialnej

Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej staw­ia­ją na rozwój tal­en­tów i odpowied­nie zarządzanie kom­pe­tenc­ja­mi. Co szósty żołnierz tery­to­ri­al­nej służ­by wojskowej ma spec­jal­ność związaną

Czytaj dalej

Staliście się częścią formacji wojskowej…

Pode­j­mu­jąc dojrza­łą decyzję o wstąpi­e­niu do Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej, stal­iś­cie się częś­cią for­ma­cji wojskowej nada­jącej szczegól­ny – lokalny wymi­ar służ­by dla

Czytaj dalej

Rodzina czy służba? Mama-Terytorials godzi obowiązki z pasją

Rodz­i­na czy służ­ba? Przykład Mam-żołnierzy pokazu­je, że będąc Tery­to­ri­alsem moż­na świet­nie połączyć jed­no z drugim. Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej umożli­wia­ją najbardziej

Czytaj dalej