Teresa Jagielska o V Olsztyńskiej Wystawie Dalii

9 — 10 września 2017 r. na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się już V Olsztyńska Wystawa Dalii.

Orga­ni­za­tora­mi wys­tawy byli: Wydzi­ał Biologii i Biotech­nologii, Ośrodek Dydak­ty­czno-Doświad­czal­ny i gru­pa wolon­tar­iuszy M.A.I.K., wspo­ma­ga­ją­ca dzi­ałal­ność szk­larni Wydzi­ału Biologii i Biotech­nologii UWM.

Wys­tawa poprzed­zona była warsz­tata­mi aranżacji kwia­towych. Prace uczest­ników warsz­tatów moż­na było podzi­wiać przez dwa dni trwa­nia wys­tawy.

8 wrześ­nia — w przed­dzień otwar­cia V Olsz­tyńskiej Wys­tawy Dalii — o jej his­torii i genezie opowiedzi­ała mgr inż. Tere­sa Jagiel­s­ka z Kat­edry Fizjologii, Gene­ty­ki i Biotech­nologii Roślin UWM.

Teresa Jagielska opowiadała o wystawie na tle szklarni Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM przy ul Heweliusza 22, w której znajduje się 280 odmian tej pięknej rośliny.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *