Terytorialsi rosną w siłę! 10-tysięczny żołnierz powołany!

Powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej jakie miały miejsce w ten weekend spowodowały, że liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy. Brygada Obrony Terytorialnej na Warmii i Mazurach rozpocznie kolejne szkolenia już 26 maja. 

Tery­to­ri­al­si ros­ną w siłę! Po kole­jnych szkole­ni­ach pod­sta­wowych i wyrów­naw­czych, szere­gi czterech bry­gad OT pow­ięk­szyły się o kole­jnych blisko 600 ochot­ników, a liczeb­ność WOT przekroczyła 10 tysię­cy żołnierzy. 26 maja, kole­jni ochot­ni­cy z Warmii i Mazur rozpoczną szkole­nie.

Tym razem szkolić się będą Tery­to­ri­al­si z powiatu giży­ck­iego, goł­dap­skiego, mrą­gowskiego i węgorzewskiego, bar­toszy­ck­iego, kętrzyńskiego i lidzbarskiego, a także nidz­ick­iego, olsz­tyńskiego i szczy­cieńskiego.

Na duże zain­tere­sowanie służbą w WOT ma wpływ wyso­ka jakość szkole­nia oraz innowa­cyjne metody i narzędzia szkole­niowe, np. wyko­rzys­tanie potenc­jału byłych żołnierzy wojsk spec­jal­nych.

Szkole­nie w WOT to nau­ka prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci niezbęd­nych nie tylko na współczes­nym polu wal­ki, ale przy­dat­nych też w codzi­en­nym życiu i pra­cy, jak np. udzielanie pier­wszej pomo­cy czy kursy oper­a­torów maszyn.

Swo­je miejsce w WOT zna­j­du­ją oso­by pracu­jące, spec­jal­iś­ci z różnych dziedzin, jak i poszuku­ją­cy zatrud­nienia. Obrona tery­to­ri­al­na to miejsce zarówno dla młodych, ener­gicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświad­cze­nie życiowym i zawodowym.

Wojska Obrony Terytorialnej są formacją ochotniczą!

Oznacza to, że decyzję o wstąpi­e­niu do for­ma­cji moż­na pod­jąć tak samo łat­wo jak o wyjś­ciu z niej. Doty­chcza­sowe statysty­ki wskazu­ją, że uby­cia żołnierzy pełnią­cych Tery­to­ri­al­ną Służbę Wojskową (TSW) nie przekracza­ją 7% stanów, co jest typową wartoś­cią dla for­ma­cji ochot­niczych na świecie.

W skali całego kra­ju wnios­ki o powołanie do WOT złożyło do tej pory pon­ad 17 tys. osób. Taka ilość kandy­datów do służ­by pozwala planowo real­i­zować pro­ces tworzenia piątego rodza­ju sił zbro­jnych. Dowództ­wo WOT oce­nia, że na koniec bieżącego roku for­ma­c­ja będzie liczyła 20 tysię­cy żołnierzy, z czego 17 tysię­cy będą stanow­ili żołnierze pełnią­cy Tery­to­ri­al­ną Służbę Wojskową.

Obec­nie szkole­nie ochot­ników jest prowad­zone w sześ­ciu bry­gadach utwor­zonych w pier­wszym i drugim etapie budowy for­ma­cji, tj. na Pod­la­siu, Lubel­szczyźnie, Pod­karpaciu, Mazowszu (dwie bry­gady) oraz na Warmii i Mazu­rach.

Sie­dem kole­jnych bry­gad z wojew­ództw Pol­s­ki cen­tral­nej, obec­nie budu­je swo­je struk­tu­ry oraz przy­go­towu­je się do szkole­nia. Szkole­nia rozpoczną się już w drugiej połowie bieżącego roku.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo warmińsko-mazurskie. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty. Brygadą dowodzi płk Mirosław Bryś. Terytorialsi rosną w siłę!

Moni­ka Jabłońs­ka — Rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *