Terytorialsi z Warmii i Mazur na ćwiczeniach Anakonda — 18

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, biorą udział w największych ćwiczeniach wojskowych Anakonda – 18. To największe tegoroczne manewry wojskowe organizowane przez Polskę.

W tym roku po raz pier­wszy biorą w nich udzi­ał żołnierze najmłod­szego rodza­ju sił zbro­jnych – Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej, w tym Tery­to­ri­al­si z Warmii i Mazur.

Wojs­ka ośmiu państw ćwiczą między inny­mi na poligo­nie w Drawsku Pomorskim i Orzyszu oraz w przestrzeni powi­etrznej Pol­s­ki, Litwy, Łotwy i Estonii.

Tery­to­ri­al­si z Warmii i Mazur odgry­wa­ją ważną rolę na tere­nie, który zna­ją najlepiej. Ich zadaniem było ubez­piecze­nie dro­gowego odcin­ka lot­niskowego oraz prowadze­nie osłony odcinków dro­gowych.

Drugie zadanie, jakie zre­al­i­zowali warmińsko-mazurscy Tery­to­ri­al­si, związane było z utrzy­maniem gotowoś­ci do udzie­le­nia wspar­cia per­son­elowi lot­niczemu.

Zadanie to zostało zre­al­i­zowane 13 listopa­da br. w Wiel­barku, we współpra­cy z 22 Bazą Lot­nict­wa Tak­ty­cznego.

Na pod­kreśle­nie zasługu­je wzorowa współpra­ca z wojska­mi oper­a­cyjny­mi, ich pro­fesjon­al­izm i otwartość na współdzi­ałanie z WOT.

Łącznie w ćwicze­nie na tere­nie Warmii i Mazur jest zaan­gażowanych blisko 100 żołnierzy Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Przed Tery­to­ri­al­sa­mi kole­jne zada­nia w ramach ćwiczenia. Tym razem, żołnierze z Warmii i Mazur, wezmą udzi­ał w akcji poszuki­waw­c­zo-ratown­iczej we współdzi­ała­niu z inny­mi służba­mi ratown­iczy­mi w pobliżu Węgorze­wa.

Traktujemy udział w tym ćwiczeniu jako źródło zdobywania doświadczeń, poznawania swoich kolegów, budowania relacji zaufania, ale przede wszystkim, to pierwszy sprawdzian naszej współpracy z wojskami operacyjnymi. Chcemy, poprzez udział w ćwiczeniach zaakcentować obecność żołnierzy obrony terytorialnej w szeregach sił zbrojnych

– pod­kreśla dowód­ca 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej, płk Mirosław Bryś.

Moni­ka Jabłońs­ka-Bud­er - Rzecznik Pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *