Terytorialsi złożyli przysięgę w Olsztynie

Blisko 130 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej podczas niedzielnej uroczystości, która odbyła się na terenie koszar jednostki wojskowej w Olsztynie. Była to pierwsza, w tym roku, przysięga warmińsko-mazurskich żołnierzy obrony terytorialnej.

W niedzielne popołud­nie 129 żołnierzy obrony tery­to­ri­al­nej, którzy rozpoczęli służbę w Morągu, Braniewie i Giży­cku, złożyło uroczys­tą przysięgę wojskową.

Uroczys­tość odbyła się na tere­nie 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Trady­cyjnie uroczys­tość zaprzysięże­nia została poprzed­zona mszą świętą w Koś­ciele pw. Najświęt­szego Ser­ca Pana Jezusa w Olsz­tynie, której prze­wod­niczył Arcy­biskup Met­ro­poli­ta Warmińs­ki Józef Górzyńs­ki. Bło­gosław­ieńst­wa żołnier­zom udzielił ks. por. Marek Rycio kapelan 4W-MBOT.

Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej Mar­iusz Błaszczak w swoim liś­cie skierowanym do żołnierzy zaz­naczył:

Dołączacie do grona obrońców Ojczyzny w roku, w którym będziemy świętować dwudziestolecie członkostwa Polski w NATO. Dało nam ono bezcenną gwarancję wsparcia sojuszniczego w przypadku zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Dziś wspólnie kontynuujemy proces wzmacniania obronności Polski tworząc Wojska Obrony Terytorialnej – formację, która w ważny lokalnym sposób uzupełnia nasz potencjał.

W swoim przemówie­niu dowód­ca 4W-MBOT płk Mirosław Bryś zwró­cił się do Tery­to­ri­al­sów:

Wypowiadając słowa roty przysięgi otwieracie nowy rozdział swojego życia — stajecie się żołnierzami Rzeczypospolitej Polskiej. Szesnaście dni temu uczyniliście krok, który niesie ze sobą dumę ze służby Ojczyźnie, ale też wymagać będzie wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełniania trudnych obowiązków. Jak głosił Jan Paweł II: Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.

Przysię­ga wojskowa jest uko­ronowaniem inten­sy­wnego i wyma­ga­jącego 16-dniowego szkole­nia, które musi odbyć każdy ochot­nik, aby zostać żołnierzem Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Tery­to­ri­al­si pod okiem doświad­c­zonych instruk­torów uczą się pod­staw z zakre­su strz­elect­wa, tak­ty­ki, topografii, łącznoś­ci oraz pier­wszej pomo­cy przedm­e­dy­cznej.

Szkole­nie pod­sta­wowe, jak i wyrów­naw­cze (to przez­nac­zone jest dla osób, które już miały sty­czność z wojskiem), stanowi dopiero początek wojskowej dro­gi dla ochot­ników, albowiem cały cykl szkole­nia żołnierza OT trwa trzy lata i obe­j­mu­je zaję­cia indy­wid­u­alne, spec­jal­isty­czne i zgry­wa­jące podod­dzi­ały.

Szkole­nia w WOT odby­wa­ją się głównie w week­endy, co pozwala w sposób opty­mal­ny pogodz­ić życie zawodowe, rodzinne, czy też naukę ze służbą wojskową.

Mjr Daniel Wrzyszcz

Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *