To była robota na zlecenie! Bogusław Owoc

18 lipca 2017 r. dużo się działo! W olsztyńskim Sądzie Rejonowym IX Wydział Karny, jeszcze przed południem usłyszałem słowo “hańba” skierowane do SSR Joanny Sienickiej, która przewodniczyła rozprawie przeciwko rodzinie Kapelan, o ukaranie której wystąpił Komisariat Policji w Dobrym Mieście. Po południu te same słowo usłyszałem wielokrotnie z ust posłów w Sejmie, którzy “debatowali” nad zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym.

Napisałem “deba­towali” w cud­zysłowie, ponieważ poziom dyskusji uważam za skan­dal­iczny. To już nie sala obrad, a sej­mowa spelu­na! Straż marsza­łkows­ka powin­na prze­badać wszys­t­kich pyszczą­cych posłów na zawartość w orga­nizmie dopalaczy i narko­tyków, i rezul­tat bada­nia podać do wiado­moś­ci elek­toratu.

Powyżej wskazane wydarze­nie w olsz­tyńskim sądzie, obser­wowałem razem z Bogusławem Owocem. Tuż po rozpraw­ie zadałem moje fir­mowe pytanie: Bogusław­ie, jaka jest Two­ja praw­da o dzisiejszej rozpraw­ie? Bogusław Owoc chęt­nie, emocjon­al­nie i zwięźle, w ciągu około 3 min­ut pod­sumował wydarzenia, których byliśmy świad­ka­mi. Cały olsz­tyńs­ki tzw. wymi­ar spraw­iedli­woś­ci określił jed­nym słowem: hań­ba!

W sądzie spędzil­iśmy około 5 godzin. Gdy wró­ciłem do domu, chci­ałem na gorą­co zamieś­cić na por­talu wypowiedź Bogusława Owoca. I znów… pech i moje niedoświad­cze­nie dzi­en­nikarskie. Rozpy­ty­wany, mając w ręku mikro­fon nieświadomie wyłączył go!

Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło 😉 Wiec­zorem, tele­fon­icznie uzgod­niłem z Bogusławem Owocem, że dzisi­aj powtórzymy nagranie… i tak się stało. Z wydarzeni­a­mi w olsz­tyńskim sądzie, bard­zo korelowały wydarzenia w Sejmie, przy okazji debaty o zmi­an­ie ustawy o pol­skim sądown­ictwie.

Dzisiaj moje pytanie brzmiało: Bogusławie, jaka jest Twoja prawda, refleksje po wczorajszych wydarzeniach w sądzie i w Sejmie?

Bogusław Owoc - skrót, całość wypowiedzi do obe­jrzenia:

Prag­nę pod­kreślić, że wszyscy bronią­cy tego zgniłego, przestępczego układu sądowego, który trwa w Polsce od 44 roku, mają na ustach słowo: Kon­sty­tuc­ja. Nato­mi­ast wczo­raj w Sądzie Grodzkim w Olsz­tynie, pokazane było jak ta Kon­sty­tuc­ja przestrze­gana jest przez tzw. wymi­ar spraw­iedli­woś­ci. Byliśmy świad­ka­mi kuri­ozal­nej sprawy.

Ojcu, matce i syn­owi postaw­iono zarzut nęka­nia oso­by, która wcześniej pobiła tego syna. Rodz­ice, spraw­cy pobi­cia mają jakieś anse, żeby prze­jąć majątek oskarżonej rodziny. Kuri­ozalne jest to, że postaw­iono absurdal­ny zarzut z art. 107 Kodek­su wykroczeń.

To była rob­o­ta na zlece­nie. Robił to Komis­ari­at w Dobrym Mieś­cie. Drob­ni gesze­f­cia­rze. Panu Komen­dan­towi Policji w Olsz­tynie, po raz kole­jny zwracam uwagę: niech się zori­en­tu­je, co robią podlegli mu ludzie w Dobrym Mieś­cie!

Ci ludzie wykonu­jąc zlece­nie, kieru­ją wniosek o ukaranie prze­ci­wko całej rodzinie. Staw­ia­jąc każde­mu z osob­na ten sam zarzut. Zarzut absurdal­ny: że prześladu­ją tego młodego człowieka poprzez to, że jeżdżą za nim samo­cho­dem, że patrzą się na jego budynek, i złośli­wie pokazu­ją mu środ­kowy palec.

Postaw­iono te zarzu­ty, nie stara­jąc się nawet ich zróżni­cow­ać, by zachować choć­by pozo­ry zdrowego rozsąd­ku. Ten wniosek o ukaranie odby­wa się z pog­wałce­niem wszel­kich zasad, wszel­kich norm.

Pani sędzia Joan­na Sienic­ka ma w głębokim poważa­niu Kon­sty­tucję. Ona na siłę chci­ała tę rozprawę przeprowadz­ić. Staw­iam roboczą tezę, że pani Joan­na Sienic­ka wykonu­je zlece­nie.

To była robota na zlecenie! To najkrótszy komentarz i ocena postępowania dobromiejskiej policji i olsztyńskiego tzw. wymiaru sprawiedliwości w sprawie wniosku o ukaranie rodziny Kapelan, dokonana przez Bogusława Owoca. Wydarzenia w Sejmie i opinię Bogusława Owoca o reformie wymiaru sprawiedliwości, przedstawię jutro. Zapraszam.

 

Mój komentarz do wczorajszych wydarzeń w olsztyńskim sądzie.

Gdy­by olsz­tyńs­cy sędziowie mieli odwagę myśleć samodziel­nie i pode­j­mować spraw­iedli­we decyz­je — zgodne z intere­sem społecznym, nie “aparatu władzy” — to ta sprawa nie powin­na zagoś­cić na wokandzie! Wniosek o ukaranie powinien być już na wstępie odd­alony, ze wskazaniem przez sędziego wszczę­cia pro­ce­dury dyscy­pli­narnej przez Policję, wobec autorów i zatwierdza­jącego wniosek.

Polic­ja powin­na przeprowadz­ić postępowa­nia dyscy­pli­narne, i ukarać za niedopełnie­nie obow­iązków, niekom­pe­tencję i wys­taw­ie­nie dobrego imienia tej for­ma­cji na pośmiewisko!

Oczy­wiś­cie to są moje… marzenia, o państ­wie prawym i spraw­iedli­wym 😉 W rzeczy­wis­toś­ci, nawet gdy­by znalazł się taki jeden odważny i spraw­iedli­wy sędzia w Olsz­tynie, to i tak Wydzi­ał Kon­troli KWP w Olsz­tynie, czy BSW, na koniec by stwierdzili, że w ich oce­nie nie doszło do zła­ma­nia prawa!

Że polic­jan­ci wykaza­li się spolegli­woś­cią wobec układów i zwykłym nieuctwem, brakiem pro­fesjon­al­iz­mu? Temu jest win­ny rząd! Za mało środ­ków finan­sowych przez­nacza na szkole­nie funkcjonar­iuszy! To usłysza­łem w TV, z ust rzeczni­ka pra­sowego Komen­dan­ta Głównego Policji i Sła­womi­ra Koniuszy — prze­wod­niczącego NSZZ Polic­jan­tów w Olsz­tynie, w pro­gramie Stu­dio Pol­s­ka.

A oni, i ci z Kierown­ict­wa z gwiazd­ka­mi na pag­o­nach to artyś­ci zawodu, pełnią­cy służbę dla idei: bez­pieczeńst­wo społeczeńst­wa. Chron­imy i pomagamy! No i Krę­ci mnie bez­pieczeńst­wo! Oj krę­ci, oj krę­ci. Szczegól­nie szy­bko i częs­to wkrę­ca polic­jan­ta w mafi­jne układy.

 

 

Pomi­mo pewnych defek­tów nagra­nia, przed­staw­iam pier­wot­ny mate­ri­ał, który nagrałem pod­czas poby­tu w olsz­tyńskim Sądzie Rejonowym 18 lip­ca. Obiecana II  część mate­ri­ału nagranego 19 lip­ca — wkrótce 😉

 

 

5 thoughts on “To była robota na zlecenie! Bogusław Owoc

 • 20 lipca 2017 at 11:36
  Permalink

  Panie Stanisław­ie liczymy na Pana obec­ność.
  Poz­draw­iamy serdecznie

  Reply
 • 20 lipca 2017 at 11:34
  Permalink

  Panie Stanisław­ie liczymy na to 🙂 Poz­draw­iamy serdecznie 🙂

  Reply
  • 20 lipca 2017 at 11:36
   Permalink

   Dzięku­ję! A ja liczę na… Wszech­mogącego, że mi poz­woli dożyć 😉

   Reply
 • 20 lipca 2017 at 10:45
  Permalink

  Wszys­t­kich zain­tere­sowanych zaprasza­my w dniu 05.09.2017r. godz. 10.00 sala nr 3 na kole­jne przed­staw­ie­nie kabare­tu Sądu Rejonowego, IX Wydzi­ału Karnego w Olsz­tynie z udzi­ałem sędzi Joan­ny Sienick­iej. Wstęp wol­ny, wystar­czy być oby­wa­telem RP. Orga­ni­za­tor zapew­nia szereg atrakcji takich jak: humorysty­czne wys­tąpi­e­nie eta­towych świad­ków 😉 cdn.…

  Reply
  • 20 lipca 2017 at 11:02
   Permalink

   Dzięku­ję! Jak będę mógł, to się staw­ię z pewnoś­cią 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *