To hańba i upokorzenie Polaków! J. Kowalski

W ramach Rozmowy o Ojczyźnie z 18 grudnia 2017 roku, której tematem były reparacje wojenne i odszkodowania od Niemiec za poniesione straty przez Polskę w czasie II wojny światowej, wypowiadali się także słuchacze wykładu mec. Lecha Obary.

W dyskusji po wykładzie zabrał głos Jarosław Kowal­s­ki, nauczy­ciel his­torii i języ­ka niemieck­iego, a także rad­ny z Dobrego Mias­ta.

Jako rad­ny rady miejskiej protestowałem, kiedy wypła­cil­iśmy mniejs­zoś­ci żydowskiej, jakiejś grupie z Nowego Jorku, 24 tysiące za to, że w Dobrym Mieś­cie przed wojną była: ubo­j­nia, syn­a­goga i cmen­tarz.

Bur­mistrz Trza­skows­ki wstał i powiedzi­ał: panie Jarku, dla świętego spoko­ju zapłaćmy. Ja powiedzi­ałem: dla jakiego świętego spoko­ju?! To hań­ba i upoko­rze­nie Polaków! 

Dlaczego to powiedzi­ałem? Prze­cież to była III Rzesza przed II wojną świa­tową. Minęło 70 lat i ci cwani Niem­cy wydę­bili — ręka­mi żydowski­mi — odszkodowa­nia od Polaków.

Jak strasznie słabą nacją jesteśmy. Jak strasznie słabą mamy tożsamość. Jak mamy marne poczu­cie prawa. Jak nie ist­nieje­my jako wspól­no­ta. 

Niem­cy — naród, który moral­nie powinien być prze­o­rany na 1000 lat — patrz­cie jak się broni! Broni się zaciek­le. Tworzy prawa, casusy, immu­nite­ty. Oni powin­ni spal­ić się ze wsty­du. Robią wszys­tko, żeby wydutkać wszys­t­kich, żeby nie zapłacić ani złotów­ki! 

My musimy wezbrać jak fala tsuna­mi! My musimy pokazać, że jesteśmy jed­noś­cią! Nie intere­su­ją nas chwyty niemiec­kich prawników.

Ten naród jest wyjątkowy w zbrod­ni. To co zro­bili wykracza poza wszelkie normy. Jest wyjątkowy w skutkach uniknię­cia kary za tą zbrod­nię! To co robią Niem­cy woła o pom­stę do nie­ba, ale Niem­cy szere­gowi się cieszą. Nie zapłacą nam nic! …

To hańba i upokorzenie Polaków! Tak Jarosław Kowalski określił wypłacenie mniejszości żydowskiej przez Dobre Miasto odszkodowania za ubojnię, synagogę, i cmentarz.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *