Tracimy Polskę! Rząd bez naszej zgody odbiera Polskę Polakom! Joanna Teglund

Ku Prawdzie: Joanno, jaka jest Twoja prawda o problemie migracji, migrantów w Polsce?

Joan­na Teglund:

Moja praw­da jest taka, że nie mówią nam prawdy i do tej prawdy naszym obow­iązkiem jest dochodz­ić.

Rząd Prawa i Spraw­iedli­woś­ci ukry­wa przed nami swo­ją rzeczy­wistą poli­tykę migra­cyjną, a kon­sek­wenc­je i kosz­ty tej poli­ty­ki będziemy ponosić my, cały Naród.

Ja uważam, że naszym obow­iązkiem jest dotar­cie do prawdy i jeżeli się nie zgadza­my na tą poli­tykę, to powin­niśmy to głośno i wyraźnie powiedzieć. 

Jakie przewidujesz konsekwencje obecnej polityki w tym względzie?

Kon­sek­wenc­je będą trag­iczne. Przede wszys­tkim kon­sek­wenc­je eko­nom­iczne. To jest bard­zo kosz­tow­na poli­ty­ka. Kosz­ta­mi zostaniemy obciążeni my. 

Kon­sek­wenc­je jeżeli chodzi o bez­pieczeńst­wo… każ­da fala migracji niekon­trolowanej, masowej migracji — bo w tej chwili do Pol­s­ki masowo napły­wa­ją migranci — spraw­ia, że zmniejsza się poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Wzras­ta też prze­moc i eskalac­ja prze­mo­cy będzie się nasi­lała.

Kon­sek­wenc­je są prak­ty­cznie dla wszys­t­kich sfer życia. Kon­sek­wenc­je są jeśli chodzi o służbę zdrowia, bo wielu z tych migrantów korzys­ta ze służ­by zdrowia. 

Migranci posyła­ją swo­je dzieci do szkoły. Wszys­tko to kosz­tu­je a płacimy my, jako że my w tej chwili przyj­mu­je­my nisko wyk­wal­i­fikowaną siłę roboczą. To są ludzie, którzy pracu­ją za pen­sję min­i­mal­ną. Płacą bard­zo niskie podat­ki albo pracu­ją niele­gal­nie.

Korzys­ta­ją z infra­struk­tu­ry, korzys­ta­ją ze szkol­nict­wa, korzys­ta­ją ze służ­by zdrowia i wszys­tko finan­su­je­my z naszych podatków. 

Dla mnie naj­trag­iczniejszą kon­sek­wencją tej poli­ty­ki jest to, że my tracimy Pol­skę! Rząd bez naszej zgody odbiera Pol­skę Polakom, bo mil­iony Polaków są wypędzani na emi­grację.

To są mil­iony, które chcą dać więcej swoim dzieciom niż miskę ryżu. Zosta­je­my zastępowani przez tańszą siłę roboczą, bo nasz rząd trak­tu­je nas nie jak oby­wa­teli, tylko jak tanią siłę roboczą, którą należy zastąpić jeszcze tańszą siła roboczą.

Mil­iony Polaków są zmus­zone do emi­gracji i zastępowane mil­ion­a­mi migrantów! To jest etnicz­na wymi­ana lud­noś­ci i to jest nasza wiel­ka wspól­na trage­dia! I oni będą nam robić to tak dłu­go jak im na to poz­wolimy. 

Czy widzisz jakiś ratunek od tej… samozagłady?

Wzrost świado­moś­ci społeczeńst­wa… to pier­wsze. Ludzie muszą stać się świado­mi tego, co się dzieje.

I musi pow­stać nowa siła złożona z ludzi, którzy są odpowiedzial­ni za Pol­skę, którzy chcą tą odpowiedzial­ność ponieść, którzy są kom­pe­tent­ni, a przede wszys­tkim ucz­ci­wi.

Ta nowa siła musi pojaw­ić się ter­az! Inaczej ja nie widzę nadziei dla Pol­s­ki!

Dziękuję i gratuluję odwagi i wytrwałości w dążeniu ku… Prawdzie!

Summa summarum to Joanna Teglund wydaje się być optymistką. Jeszcze ma nadzieję. Czy znajdzie się tylu uczciwych ludzi, którzy zechcą zająć się polityką by ratować Polskę? Ja śmiem wątpić. Historia lubi się powtarzać! Czy znów przez warcholstwo i sprzedawczyków stracimy Ojczyznę na kilka pokoleń? Obym tego nie dożył 😉

 

 

 

 

 

12 myśli na temat “Tracimy Polskę! Rząd bez naszej zgody odbiera Polskę Polakom! Joanna Teglund

 • 16 lutego 2019 o 13:21
  Permalink

  Pani Joan­na Teglund nieste­ty ma rację. Mam podob­ną ocenę sytu­acji w Polsce.

  Odpowiedz
  • 16 lutego 2019 o 14:00
   Permalink

   Dzięku­ję! Właśnie… “Nieste­ty ma rację”! Lep­iej by było dla nas by… nie mała racji! 😉

   Odpowiedz
 • 20 stycznia 2019 o 01:35
  Permalink

  Ale pus­ta baba. Tak pus­ta, że niemal…(cenzura KP)

  Odpowiedz
  • 20 stycznia 2019 o 11:50
   Permalink

   Dzięku­ję! Czysty Lachu… jesteś typową pol­ską nizin­ną świnią, a nie… człowiekiem 😉

   Odpowiedz
 • 18 stycznia 2019 o 15:45
  Permalink

  takich bzdur na tem­at migracji jak wyp­isu­je ta Pani jeszcze nie słysza­łem.

  Odpowiedz
  • 18 stycznia 2019 o 16:07
   Permalink

   Dzięku­ję! Znaczy słuchasz tylko jed­nego źródła infor­ma­cji… a to powodu­je, że już jesteś posłusznym Robot­em Bio­log­icznym 😉

   Odpowiedz
  • 18 stycznia 2019 o 19:45
   Permalink

   W jakim świecie Pan żyje, co za glupota, nai­wność, zaślepi­e­nie panem kieru­ją, że zaprzecza Pan tak już widocznym i oczy­wistym fak­tom? Kiedy Pan te wszys­tkie fak­ty przyjm­nie do wiado­moś­ci? Kiedy pana cór­ka lub wnucz­ka, a nawet może wnuk, zostanie zgwał­cony, jak to ma miejsce w Szwecji, Europe­jskiej stol­i­cy gwałtów? Mam nadzieję, że więk­szość Polaków nie chcą zmą­drzeć dopiero “po szkodzie”

   Odpowiedz
   • 18 stycznia 2019 o 20:22
    Permalink

    Dzięku­ję! Zbych chy­ba z tych, co w swo­jej źreni­cy nawet bel­ki nie zobaczą 😉

    Odpowiedz
  • 19 stycznia 2019 o 13:47
   Permalink

   To rusz się z tej zaś­ciankowej POLSKI i przy­jedz do zachod­niej emi­gra­cyjnej europy ‚mieszkam tutaj już 30++ i już to dawno odczuwam na każdym kroku a wiec nie siej pro­pa­gandy — bo za te lewack­ie decyz­je płacimy MY a nie poli­ty­cy o europe­jskiej błęd­nej poprawnoś­ci !!!!

   Odpowiedz
   • 19 stycznia 2019 o 16:00
    Permalink

    Dzięku­ję! Takie głosy najbardziej cenię… nie baj­ki a realia… ja też widzi­ałem migrację we Francji i nie jest to wesoła sprawa 😉

    Odpowiedz
 • 18 stycznia 2019 o 13:45
  Permalink

  Pola­cy, którzy wyemi­growali to sami wysoko wyk­sz­tałceni spec­jal­iś­ci i w kra­jach dokąd wyemi­growali płacą bard­zo wysok­ie podat­ki i skład­ki, ponieważ ich zarob­ki przekracza­ją śred­nie uni­jne. Nie korzys­ta­ją ze szkół bo uczą dzieci w domu itd, itd

  Odpowiedz
  • 18 stycznia 2019 o 14:24
   Permalink

   Dzięku­ję! Wszys­tko się zgadza… za wyjątkiem tego, że wszyscy którzy wyemi­growali to sami wysoko wyk­sz­tałceni spec­jal­iś­ci 😉 W całej masie emi­grantów i z Pol­s­ki wyemi­growało wielu… lekko­duchów 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *