Tresura społeczeństwa polega także na straszeniu rodziców odrą!

Jak można się zorientować —  śledząc media — obecnie mamy do czynienia z intensywnym tresowaniem polskiej ludności. Tresura polega np. na straszeniu Rodziców chorobą zwaną: ODRA.

Tak jak było do przewidzenia, tresurę czynią insty­tuc­je opła­cane przez podat­ni­ka w rodza­ju Nar­o­dowego Insty­tu­tu Zdrowia Pub­licznego PZH. Zde­cy­dowana więk­szość osób zaj­mu­ją­cych się demo­niza­cją odry, jest opła­cana z kilku stron.

Co ciekawsze, owa kama­pa­nia straszenia Rodz­iców nasil­iła się po przy­jeżdzie tzw. dorad­ców amerykańs­kich do Min­is­terst­wa Zdrowia.

Co to tak naprawdę jest ta odra

W takiej kon­trow­er­syjnej sytu­acji najlepiej odwołać się do podręczników wydawanych przed zmi­ana­mi poli­ty­czny­mi, albo w pier­wszym okre­sie, zan­im poli­ty­cy nie zabrali się za napraw­ian­ie nau­ki.

Wg Oks­fordzkiego Podręczni­ka Chorób Klin­icznych z 1992 roku, wydanego przed monop­o­liza­cją prasy medy­cznej przez prze­mysł, zna­j­du­je­my infor­ma­c­je:

Odra  jest to choroba wirusowa — paramykowirus, który rozprzestrzenia się drogą kropelkową powodując katar, osłabienie,wysypkę. Charakterystyczne są tzw. plamki Koplika na śluzówce policzków, które wyglądają jak duże grudki soli. Wysypka o charakterze plamistym pojawia się za uszami w okresie od 3–5 dnia. Następnie rozprzestrzenia się na całe ciało i staje się zlewna. LECZENIE ; TYLKO IZOLACJA!!!! W krajach uprzemysłowionych na ogól choroba kończy się całkowitym wyzdrowieniem.

Ta cała choro­ba mieś­ci się  na 10 cm bieżą­cych druku [05 stron­icz­ki] w podręczniku, który liczy sobie 800 stron. Podob­ne infor­ma­c­je zna­j­du­je­my w podręcznikach pol­s­kich.

Odra: nie ma leczenia swoistego. W odrze niepowikłanej stosuje się leczenie objawowe. Źródła jaskrawego światłą powinny być przyćmione z powodu światłowstrętu. Podaje się leki przeciwgorączkowe i uśmierzające kaszel. Podręcznik choroby pasożytnicze i zakaźne. Państwowe Wydawnictwa Lekarskie 1996.
Odra: leczenie objawowe, leki przeciwgorączkowe i uśmierzające kaszel. Właściwe pielęgnowanie, wietrzenie pokoju,  nieprzegrzewanie dzieci — Podręcznik dla średnich szkół medycznych. Państwowe Wydawnictwa Lekarskie 1998.

Czyli jak to z odrą wyglą­da od strony medy­cznej może­cie się Państ­wo sami przekon­ać na pod­staw­ie cytatów z wymienionych podręczników. Cała resz­ta gaze­towej wiedzy przed­staw­ianej przez mass media, to tylko i wyłącznie chęć straszenia.

Prob­lem pole­ga na tym, że tacy dewelop­erzy szczepień jak np. dr Grze­sikows­ki wypowiada­ją­cy się w medexpress.pl z dnia 09.03.2015 udowad­nia, że nie ma więk­szego poję­cia o chorobach zakaźnych w ogóle,  a  o odrze w szczególe, ponieważ nie zna nawet infor­ma­cji zawartych w Podręczniku dla śred­nich szkól medy­cznych.

Wspom­nę tutaj o Głównym Inspek­torze San­i­tarnym p. Marku Posobkiewiczu, które­mu jak sam to udowod­nił o wiele lep­iej wychodzi rapowanie aniżeli ochrona san­i­tar­na lud­noś­ci np. kon­tro­la zanieczyszczenia żywnoś­ci pesty­cy­da­mi. Wystar­czy zapoz­nać się z jego wypowiedz­ią dla med­ex­press-u  z 02.05.2018 roku.

A wypowiedź rzecz­ni­a­ka pra­sowego Porozu­mienia Rezy­den­tów OZZL dyskwal­i­fiku­je nowe pro­gramy naucza­nia wprowadzane do szkół medy­cznych.

Nie dosyć, że wypowiedź jego świad­czy o min­i­mal­nej wiedzy z zakre­su epi­demi­ologii i his­torii medy­cyny w ogóle, jak i o odrze jako choro­bie w szczegól­noś­ci.

Mało tego, ten człowiek ma wyraźne zapędy do faszyza­cji. Podob­no w Polsce  nagłaś­ni­an­ie i por­pagowanie  faszyz­mu jest kar­alne. Jak widać nie doty­czy to medy­cyny. Med­px­press z 04.05 2018 r.

Powikłania po odrze:

W kra­jach o wysok­iej stopie życiowej choro­ba kończy się całkow­itym wyzdrowie­niem. Kra­je o niskiej stopie życiowej to kra­je afrykańskie.

Poniżej przy­taczam parę  uwag z innego ulu­bionego mojego podręczni­ka dr. Józe­fa Warta­ka wydanie PZWL 1962 roku, na tem­at odry. Wg podręcznika dr Warta­ka najważniejsze w odrze jest:

położenie dziecka w dobrze wietrzonym zaciemnionym pokoju. W związku z stanem zapalny oczu dobrze jest przemywać powieki 2% kwasem bornym lub innym środkiem antyseptycznym. Pan dr Wartak proponuje podawanie w przypadku podwyższonej temperatury leków obniżających ją, oraz w przypadku kaszlu podawanie kodeiny.

Zda­ję sobie doskonale sprawę, że dzisiejsi lekarze nie mają pod­staw do pisa­nia złożonych recept, a far­ma­ceu­ci zmie­nili się w sprzedaw­ców gotowych pro­duk­tów. I osiągnęliśmy taki postęp tylko i wyłącznie dzię­ki Unii Europe­jskiej i tzw. glob­al­iza­cji czyli urawniłow­ce.

Zami­ast prze­by­cia choro­by nie wyma­ga­jącej leczenia, exper­ci namaw­ia­ją Ciebie, Szanowny Czytel­niku do szczepi­enia.

Możesz  więc zafun­dować swo­je­mu dziecku poprzez szczepi­e­nie wg ulot­ki dołąc­zonej do ampułek szczepi­on­ki:

1 — zapalenie tkanki podskórnej, 2 — odrę o nietypowym przebiegu, 3 — gorączkę, omdlenie, zawroty głowy, drażliwość, 4 — zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie trzustki, zapalenie ślinianek, 5 — cukrzycę, trombocytopenię, plamicę, regionalne zapalenie węzłów chłonnych, 6 — wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, 7 — encefalopatię czyli uszkodzenie mózgu, 8 — zapalenie stawów, 9 — podostre twardniejące zapalenie mózgu SSPE, rozsiane ostre zapalenie mózgu, 10 — zespół Guilliana — Barre , padaczkę,  ataksję, wielonerwową polineuropatię, 11 — porażenie mięśni ocznych, parestezje.

Co się dzieje po takich szczepi­eni­ach, przed­staw­ił 08 mar­ca 2014 roku, chińs­ki raport:  O powikła­ni­ach wyma­ga­ją­cych poby­tu szpi­tal­nego dzieci.

Okaza­ło się, że aż 42,5%  dzieci hos­pi­tal­i­zowanych z powodu powikłań  to dzieci po szczepi­eni­ach!!!

Zupełnie podob­ne wnios­ki co do skutków ubocznych szczepień wyciągnęli polscy naukow­cy. Widać, że to piśmi­en­nict­wo także nie jest znane ani burokratom z Min­is­tert­wa, ani z Izb Lekars­kich.

Zależność pomiędzy realizacja szczepień skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce a liczbą rozpoznawalnych przypadków autyzmu u dzieci. Przegląd Epidemiologiczny 2008. tom 62. nr 3.

Inna pub­likac­ja również pol­s­ka;  Prob­le­my gas­troen­tero­log­iczne pac­jen­tów z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu. Neu­rolo­gia Dziecię­ca nr 38 2010. Wprowadzanie szczepień prze­ci­wodrowych w Polsce – brak zrozu­mienia lekarzy i niechęć rodz­iców.

W lit­er­aturze medy­cznej moż­na odnaleźć wzmi­an­ki o atmos­ferze, jaka panowała w okre­sie wprowadza­nia masowych szczepień prze­ci­wodrowych. Ani dla lekarzy, ani dla rodz­iców szczepi­enia nie były dłu­go oczeki­wanym zbaw­ie­niem, i wielu z nich nie widzi­ało potrze­by masowych szczepień wszys­t­kich dzieci.

Pod koniec lat 60-tych panowały roz­bieżne poglądy na tem­at praw­dopodob­ne­go powszech­nego stosowa­nia szczepień prze­ci­wodrowych w Polsce:

Część dzieci szczepionych ma duże reakcje poszczepienne, najczęściej w postaci wzrostu ciepłoty i krótkotrwałej wysypki, imitującej lekki przebieg odry. Dlatego poglądy na celowość powszechnego stosowania szczepień przeciwodrowych są rozbieżne. Większość pediatrów jest zdania, że szczepić wszystkie dzieci należy w tych krajach, w których przebieg odry jest ciężki. — Inforamcje PZH.

Dopiero tzw poży­cz­ki gense­ka E.Gierka, agen­ta Kom­inter­nu [coś za coś], i wprowadze­nie przy­musu szczepień zaowocow­ało kon­tynu­ac­ja tego mało chwaleb­ne­go pro­cederu.

Dlaczego nagle w Polsce ta nagonka na szczepienai MMR tj przeciwko odrze?

Wyda­je sie, że tym czymś był wyrok sądu włoskiego przyz­na­ją­cy odszkodowanie właśnie rodzinie dziec­ka poszkodowanego przez szczepi­onkę MMR, czyli tą odrową.

23 wrześ­nia 2014 roku sąd w Medi­olanie, przyz­nal wysok­ie odszkodowanie rodzinie dziec­ka, u którego po szczepi­e­niu wys­tąpił autyzm. Dziecko otrzy­mało 3 daw­ki szczepi­on­ki Infan­ter­ix hexa dopuszc­zonej w POlsce!

Infan­ter­ix hexa to szczepi­onka reklam­owana przez wak­cynologów prze­ci­wko polio, błon­i­cy, tęż­cowi, WZW B, krz­tuś­cowi, i Hemo­philus influ­ense B. Szczepi­onka ta zaw­iera dodatkowo takie tru­jące związ­ki jak: alu­mini­um — odpowiedzialne za demencję, rtęć -neu­ro­toksy­na. Połączeni tych dwu neu­ro­toksyn zwielokrot­nia toksy­czne odd­zi­ały­wanie na mózg.

We Włoszech szczepionka została zakazana.

Prze­wod­niczą­cy składu sędziowskiego Nico­la Di Leo, oparł się m. in. na 1271 stron­ni­cowym rapor­cie pro­du­cen­ta GSK, głównego spon­so­ra Medy­cyny Prak­ty­cznej. Uważanej w POLSCE ZA CZASOPISMO MEDYCZNE. A jak możesz się przekon­ać Czytel­niku  w Polsce nawet streszczenia tego rapor­tu nie pokazano.

Szczepi­onka ta powodu­je jeszcze, wg tego rapor­tu: niedokr­wis­tość hemo­li­ty­czną, małopłytkowość, plam­icę małopłytkową, samoist­ną plam­icę, rop­nie w miejs­cu wstrzyknięć, chorobę Kawasa­ki, zapale­nia mózgu  ence­falopatię, palm­nie Schon­leina — Henocha, reakcję aler­giczne.

Już zresztą wcześniej 23 maja 2012 roku, sąd we Włoszech — Rim­i­ni uznał, że szczepi­onka MMR spowodowała autyzm u dziec­ka.

Sędzia Lucio Ard­go oparł się na dowodach przed­staw­ionych przez licznych ekspertów i biegłych sądowych. Oczy­wiś­cie pomi­mo, że uza­sad­nie­nie jest jawne, nie dopuszc­zono do opub­likowa­nia go w Polsce.

15 miesięczny chło­piec otrzy­mał szczepi­onkę i bezpośred­nio po szczepi­e­niu doszło do uszkodzenia układu pokar­mowego. W ciągu roku postaw­iono diag­nozę autyz­mu.

Sąd uznał, że dziecko zostało nieod­wracal­nie uszkod­zone przez szczepi­onkę prze­ci­wko odrze, róży­czce i śwince, zwaną trójwartoś­ciową MMR. Jest to ta sama szczepi­onka, której skut­ki badał dr Wake­field już w 1989 roku. I udowod­nił, że powodu­je uszkodzenia prze­wodu pokar­mowego. Mat­act­wa i krę­tact­wa użytecznych trol­li spowodowały, że szczepi­on­ki nie wyco­fano od razu w obro­tu i dzieci musza chorować i umier­ać!

Ze wzglę­du na coraz liczniejsze wyro­ki sądowe, fir­ma czyni gwał­towny wysiłek aby sprzedać wszys­tko co się zdąży, przed wprowadze­niem całkowitego zakazu dys­try­bucji tej szczepi­on­ki.

Dodatkowo potwierdza to fakt nie ist­nienia wirusa odry. W toczą­cym się przed rok­iem pro­ce­sie, wak­cynolodzy nie potrafili przed­staw­ić dowodów ist­nienia wirusa odry. Jeżeli wirusa odry nie ma, to co oni naszym dzieciom wciska­ją pod postacią szczepi­on­ki MMR?

Nieste­ty, tak zwane sławy medy­czne szy­bko pochowały głowy w piasek i uda­ją że prob­le­mu nie ma. Ale nieszczepią­cy, to ewidentne straty dla kon­cernów far­ma­ceu­ty­cznych. Trze­ba więc coś z tym zro­bić. Najlepiej zas­tosować kary i przy­mus.

Eksper­ci z Insty­tu­tu Kocha wys­tępowali jako biegli przed sądem i nie umieli, lub nie chcieli, przed­staw­ić żad­nych prac naukowych świad­czą­cych o ist­nie­niu wirusa odry.

Rząd szwedzki ogłosił, że przymus szczepień jest niekonstytucyjny!

Ciekawe co wymyślili ci Szwedzi?  Prze­cież w Polsce twierdzi się, że to jest zgodne z kon­sty­tucją.

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *