Uczestniczyłem w propagandowym spektaklu! J. Babalski

21 kwietnia 2018 roku byłem uczestnikiem zorganizowanego przez Zarząd MPEC studyjnego wyjazdu do spalarni śmieci w Białymstoku. Celem tej eskapady było utwierdzenie przekonanych i okazanie wątpiącym epokowej technologii termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Miałem świadomość tego, że będę uczestniczył w dobrze zaaranżowanym przez „Kuglarzy” propagandowym spektaklu.

Zaczęło się od mini wykładu jaki zaprezen­towała jeszcze w trak­cie prze­jaz­du na pokładzie autokaru Pani prof. Ire­na Wojnows­ka-Baryła, o co zad­bał „Reżyser spek­tak­lu” bo prze­cież sama z siebie Pani Pro­fe­sor nie wyry­wała­by się do tabl­i­cy.

Cóż za chwaleb­ne poświęce­nie… doprawdy! Chy­ba, że to poświęce­nie miało swo­ją cenę? Pani Pro­fe­sor po raz kole­jny uświadami­ała błądzą­cym, istotę i dobrodziejst­wo puszcza­nia z dymem — przepraszam kominem — tego, co jest zasobem OZE, oczy­wiś­cie z korzyś­cią dla mieszkańców Olsz­ty­na.

W odpowied­nio wyse­lekcjonowanej grupie turys­tów — 40-tu uczest­ników tej eska­pady w tym nieliczni, których zliczyłem na pal­cach jed­nej ręki patrzyli na ZUOK Białys­tok szuka­jąc odpowiedzi na pytanie — czy taka insta­lac­ja jest nam mieszkań­com Olsz­ty­na potrzeb­na?

Jak odpowied­nio wyse­lekcjonowana była to gru­pa niech świad­czy kore­spon­denc­ja jaką otrzy­małem e-mail (5 kwiet­nia) od niez­nanej mi Pani Zdzisławy. Oto jej treść:

W imieniu MPEC w Olsztynie zapraszam na wycieczkę w dniu 24 kwietnia 2018 r, której celem jest pokazanie mieszkańcom jak wygląda i działa spalarnia odpadów komunalnych w Białymstoku. Byłam tam dwa lata temu, naprawdę warto zobaczyć (jestem nadal pod wielkim wrażeniem), porozmawiać z fachowcami i wyrobić sobie własne zdanie na temat planowanej spalarni w Olsztynie. Proszę o przekazanie zaproszenia rodzince i znajomym.

Intere­su­jące… niepraw­daż? Ciekawe czy spół­ka miejs­ka MPEC udzieliła tajem­niczej Pani Zdzisław­ie pełnomoc­nictw? Czy w ogóle prosiła o propagowanie zaproszenia na wyjazd do Białegos­toku w swoim imie­niu?

W jakich wza­jem­nych zobow­iąza­ni­ach Pani Zdzisława rozesłała swo­je zaprosze­nie? Proszę abyś­cie Państ­wo sami wyro­bili sobie zdanie nt. tzw. „kam­panii infor­ma­cyjnej” jak to określono w ofic­jal­nym piśmie zaprosze­niu jakie wys­tosował MPEC.

Wróćmy jed­nak do wrażeń. Jakie wraże­nia wywarła na uczest­nikach spalar­nia w Białym­stoku mogliśmy się przekon­ać z art. GO dn. 26 kwiet­nia pt. Ener­gia ze śmieci w domach aut. Pani Katarzyny Mazurkiewicz.

Wspom­ni­ana Dzi­en­nikar­ka jeszcze w trak­cie opisy­wanego wyjaz­du poprosiła mnie o wraże­nia. Umówiliśmy się, że przed­staw­ię moje wraże­nia i prześlę tekst jed­nocześnie auto­ryzu­jąc go do zamieszczenia. Zas­trzegłem, że godzę się na pub­likację pod warunk­iem, że zamieś­ci moją wypowiedź w całoś­ci.

Nieste­ty, co wcale mnie oczy­wiś­cie nie zaskoczyło Dzi­en­nikar­ka nie zamieś­ciła mojej opinii ogranicza­jąc się wyłącznie do stwierdzenia: Wąt­pli­woś­ci miał za to Jarosław Babal­s­ki — takie oto mamy wolne media!

Zapyta­cie Państ­wo, więc jakie wraże­nia wywarł na mnie ZUOK Białys­tok? Oto moja odpowiedź:

Rzeczywiście zakład może wywierać pozytywne wrażenia. Nie chodzi tu jednak o moje doznania — nazwijmy to architektoniczno-funkcjonalne. Przyjechałem tu z obowiązku jaki wypełniam będąc Radnym Miasta Olsztyna.
Każda inwestycja, a szczególnie ta Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, w której jesteśmy, ma swoje jasne i ciemne strony.
Ja skupiłem swoją uwagę na kwestie związane ze składowaniem odpadów, waloryzacją żużla oraz na procesie tzw. stabilizacji chemicznej i zestalania pyłów z oczyszczania spalin.
Widzieliśmy wszyscy te betonowe bloki, które niczym „sarkofag Czarnobyla” skrywają toksyczne pyły. To jest składowane i to jest jeden z tych wstydliwych i skrywanych problemów tego typu instalacji.
Oczywiście zastanawiałem się kolejny raz nad spalarnią, jaką chce zafundować naszemu miastu Pan Prezydent Grzymowicz i ci wszyscy, którzy mamią nas mieszkańców, tym epokowym przedsięwzięciem.
Problemów jest oczywiście znacznie więcej, choćby struktura finansowa tego przedsięwzięcia. Mam kilkanaście pytań do Pana Prezesa Stefanowicza, ale umówiliśmy się, czego była Pani świadkiem, że skieruję je drogą e-mail.  — takiej odpowiedzi udzieliłem.

Pyta­nia do Preze­sa ZUOK Białys­tok oczy­wiś­cie wysłałem 24 kwiet­nia i czekam na odpowiedź (miała nade­jść jak zapew­ni­ał Prezes… po dwóch dni­ach). 

Moja refleksja na koniec

Czy to cokol­wiek zmieni? Nie sądzę. Strony tego sporu okopały się na swoich stanowiskach i trwa­ją w tym klinczu. Inic­jaty­wa wciąż jest po stron­ie tzw. obozu rządzą­cych miastem. Może zbliża­jące się wybo­ry samorzą­dowe coś zmienią.

Powtórzę to, co już wielokrot­nie mówiłem. Zna­cie Państ­wo pry­wat­nego inwest­o­ra, który bez­in­tere­sown­ie inwes­t­u­je w spółkę mil­iony zło­tych? Zapy­ta­j­cie się Państ­wo rad­nych sejmiku i rad­nych mias­ta Olsz­ty­na (to oni bezpośred­nio decy­du­ją o być albo nie być spalarni) może oni zna­ją takiego inwest­o­ra?

Dlaczego nie ustaw­ia się kole­j­ka inwest­orów do wybu­dowa­nia nowego sta­dionu piłkarskiego w Olsz­tynie?

Bądźmy real­is­ta­mi. Zawsze chodzi o biznes, który jak mówi porzekadło musi się krę­cić i dobry biznes krę­ci się dla grupy wybranych z PO/PSL/SLD kosztem całego społeczeńst­wa.

Budowa spalarni monop­o­lizu­jącej rynek odpadów komu­nal­nych w wojew­ództwie o małej licz­bie mieszkańców, nie tylko zabloku­je możli­wość wprowadzenia pożą­danych, racjon­al­nych społecznie, środowiskowo i eko­nom­icznie zmi­an w gospo­darce odpada­mi (ok. 3% stru­mienia odpadów w kra­ju) w ciągu najbliższych 25 lat, ale również obciąży mieszkańców Olsz­ty­na i społeczeńst­wo wciąg­nię­tych w ten pro­jekt gmin kosz­ta­mi funkcjonowa­nia nier­acjon­al­nej, anachron­icznej, wysokon­akład­owej inwest­y­cji!

Uważam, że sposób budowa­nia bez­pieczeńst­wa ener­gety­cznego Olsz­ty­na, jaki wybrał Prezy­dent Grzy­mow­icz, prowadzi nas w ślepy zaułek. To po pros­tu błąd!

Jarosław Babal­s­ki Rad­ny Mias­ta Olsz­ty­na

Zgadza­sz się na budowę spalarni śmieci w Olsz­tynie?
39  answers
GŁOSUJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *