Ustawa dekomunizacyjna nadal obowiązuje!

Ustawa dekomunizacyjna została uchwalona 01.04.2016 roku. Art. 1.1 stanowi: Nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

To już praw­ie 3 lata mija i jeśli w takim tem­pie, i tak będziemy wprowadzać w życie każdą ustawę, to trze­ci świat zostawi nas daleko w tyle.

Komu­niś­ci nigdy nie dbali o interes Pol­s­ki. Cel­nie zauważył to już w 1946 roku wiel­ki pol­s­ki patri­o­ta, płk. Igna­cy Matuszews­ki:

Partia komunistyczna wszędzie stawia interesy Sowietów ponad interesy własnego państwa.

Nie moż­na ich nazy­wać pol­ski­mi komu­nista­mi, tym bardziej Polaka­mi. Pachoł­ki Moskwy zawsze byli wierni Rosji, jakkol­wiek by się nie nazy­wała.

Przy­czy­na tego stanu rzeczy tkwi w akcie założy­ciel­skim III RP tj. Mag­da­lence i Okrągłym Stole. W tzw. wol­nej Polsce komu­nizm cały czas ma się nadzwyczaj dobrze.

Głównym i pod­staw­ionym aktorem w tym teatrze, był i jest Lech Wałęsa. Ter­az jeździ po świecie w koszulce, tzw. kon­sty­tutce.

W Waszynk­tonie pomylił pogrzeb z… imprezą. Na pogrzeb Jaruzel­skiego wiedzi­ał, że trze­ba założyć białą koszulę i czarny krawat. Może objaw­ia mu się już star­cza przy­padłość?

Wałęsa może na swo­je kon­to robić z siebie łacha, i przed światem wys­taw­iać się na pośmiewisko. Jed­nak Czesław Kiszczak zro­bił go sym­bol­em Pol­s­ki, znanym i rozpoz­nawal­nym w świecie, i nie jest mi obo­jętne, że kom­pro­mi­tu­je wiz­erunek mojej Ojczyzny i ośmiesza Polaków.

Udowod­niono mu i mówi się, że współpra­cow­ał z SB. Współpra­cow­ać to mogą też inżynierowie przy wiel­kich budowach. Po co te eufem­izmy?

Prezy­den­tem był, a kapusiem Bolkiem jest i tyle! Mam pra­wo tak go nazy­wać, bo cho­ci­aż był prostym człowiekiem, to jako prze­wod­niczącego Sol­i­darnoś­ci darzyłem go wielkim sza­cunkiem i zau­faniem.

A on nie tylko to zau­fanie zaw­iódł, ale wartoś­ci, które pub­licznie głosił, ter­az bezcześ­ci. Doku­men­ty Kiszcza­ka — również te niedawno odnalezione w Hoover Insti­tu­tion Library & Archives w Stan­ford — świad­czą o tym, że Wałęsa nie mógł zro­bić żad­nego ruchu bez akcep­tacji, tym bardziej wbrew Kiszcza­kowi, esbecji. Był na krótkiej smy­czy.

Taki to człowiek nam prze­wodz­ił. Dlat­ego miał pomysły na EWG-bis, NATO-bis, pol­sko-rosyjskie spół­ki joint ven­ture w posowiec­kich jed­nos­tkach wojskowych w Polsce; w rzeczy­wis­toś­ci pozostaw­ie­nie całej agen­tu­ry sowieck­iej, czyli rosyjskiej na tere­nie naszego Kra­ju.

Na szczęś­cie wybito mu to z głowy. Na nieszczęś­cie nie przeprowadz­ił, a ściślej — nie poz­wolono mu przeprowadz­ić lus­tracji i deko­mu­niza­cji.

Obrońców komu­nisty­cznej nomen­klatu­ry było i jest wielu. Nai­wnoś­cią jest posądzać prof. Adama Strzem­bosza o… nai­wność, gdy stwierdza:

sądy same się oczyszczą!

To samo z Mał­gorza­tą Gers­dorf, a za nią WSA i NSA. Tylko z powodu niewiedzy pomylił się im Suw­eren z, bądź co bądź szanowanym, ale doku­mentem — Kon­sty­tucją?

Art. 178. pkt 1. Kon­sty­tucji, przez obrońców tak chęt­nie przy­woły­wany stanowi:

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają Konstytucji oraz ustawom.

Sędziowie nie tylko sami, ale również i ich orzeczenia podle­ga­ją Kon­sty­tucji oraz usta­wom!

Jeśli ktoś nie wykonu­je ustaw, to popeł­nia przestępst­wo, za które grozi mu kara pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 2! A kto popeł­nia przestępst­wo — nieważne czy to sędzia, czy urzęd­nik Ratusza — jest przestępcą.

I to nie jest nieuct­wo. To jest wychowanie, wyk­sz­tałce­nie (raczej wyszkole­nie) i dzi­ałanie w duchu (raczej upi­orze) komu­niz­mu.

Tak się oczyś­cili, że według przed­staw­iciel­ki władzy sądown­iczej zostali nadzwycza­jną kastą. Wierzę, że nie wszyscy sędziowie pod­pada­ją pod to miano.

Obroń­cy komu­niz­mu poprzez ulicę i zagranicę prowadzą wywro­tową robotę. Jak zauważa prof. Jan Żaryn:

Opozycja cały czas nie może pogodzić się z faktem, że nie rządzi. Przez to tworzy gamę pretekstów do awantur antypisowskich.

Z zaciekłoś­cią tropi ozna­ki faszyz­mu w Polsce, jak impreza wafel SS pod Wodzisław­iem, wyrządza­jąc w świecie wielką szkodę Polsce i Polakom, a broni nie mniej zbrod­niczego total­i­taryz­mu – komu­niz­mu. Komuch komu­chowi oka nie wykole.

W rocznicę stanu wojen­nego wprowadza­ją ponown­ie komu­nistów do nazw ulic. Tak czczą ofi­ary komu­nisty Jaruzel­skiego?! Na złość PiS-owi? Wyraźnie widać, że wcale nie trze­ba odnosić tego tylko do górnolot­nej „zdrady państ­wa”.

Za ich wywro­tową robotę płacimy wszyscy cały czas, bo zami­ast zaj­mować się gospo­darką, sprawa­mi społeczny­mi, bytowy­mi, jed­nym słowem — odbu­dową Kra­ju, musimy guz­drać się z usuwaniem „komu­nisty­cznych śmieci”.

Ustawa deko­mu­niza­cyj­na nadal obow­iązu­je, a nawet zobow­iązu­je. Zobow­iązu­je też Woje­w­odę, by nie czeka­jąc na Suw­er­e­na, mimo obstrukcji ze strony naj­gorszego sor­tu, przy­na­jm­niej on w pełni ją zre­al­i­zował.

Sądy też, a może przede wszys­tkim, wyma­ga­ją deko­mu­niza­cji. Tak czy siak, ustawa deko­mu­niza­cyj­na nadal obow­iązu­je i ma być wykony­wana!

Antoni Górs­ki

Ku Prawdzie: Antoni… mylisz się, że urzędnik, który popełnia przestępstwo jest przestępcą! Dopiero wyrok sądu, może taką Twoją, czy moją opinię o urzędniku potwierdzić. Ale to musi być wielka sprawa, by członek nadzwyczajnej kasty… przejrzał na oczy. Temida jest ślepa… a ta olsztyńska ślepa i głucha na… PRAWDĘ… naprawdę! 😉

2 myśli na temat “Ustawa dekomunizacyjna nadal obowiązuje!

 • 16 grudnia 2018 o 15:49
  Permalink

  Oczy­wistym jest, że popeł­ni­a­ją­cy przestępst­wo jest przestępcą według każdego ucz­ci­wego, zdroworozsąd­kowego, myślącego oby­wa­tela. Pytanie tylko, czy sędziowie taki­mi są.

  Odpowiedz
  • 16 grudnia 2018 o 17:38
   Permalink

   Dzięku­ję! Coś co dla Ciebie i dla mnie jest OCZYWISTOŚCIĄ, dla sędziego — patrz: Urlińs­ka, Rybus, Giżews­ka-Roz­mus itd. — jest tylko… hipotezą 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *