W kleszczach dezinformacji

Dotychczas dr Rafał Brzeski w Olsztynie mówił o: Ruchu społecznym bez przywódców, Kontrwywiadzie obywatelskim i Organizacji bez organizacji. Tym razem — 23 listopada 2016 r. — olsztyniaków, do przyjścia do Domu Rzemiosła, skłonił intrygujący temat: W kleszczach dezinformacji. Wprowadzenie Piotr Lisiecki.

Wykład W kleszczach demokracji trwał blisko 2 godziny. Po wykładzie słuchacze zadali kil­ka pytań, które także zare­je­strowałem i wkrótce je opub­liku­ję jako odd­zielne wpisy. Dla zachę­ty obe­jrzenia poniższego fil­mu — pełnego zapisu wykładu — cytu­ję kil­ka zdań, które wypowia­da dr Rafał Brzes­ki.

…dez­in­for­ma­c­ja to ostat­nio bard­zo modne słowo… dez­in­for­ma­c­ja to jed­na z tech­nik wojny infor­ma­cyjnej… woj­na infor­ma­cyj­na to jest woj­na prze­ci­wko świado­moś­ci ludzi… gdzie są tylko i wyłącznie infor­ma­c­je… my jako Pol­s­ka jesteśmy przed­miotem wojny infor­ma­cyjnej… z dwóch stron… my jesteśmy w kleszczach… z jed­nej strony Niem­cy z drugiej strony Ros­janie… i jed­ni i drudzy chcą sprać nam móz­gi… i jed­ni i drudzy kłamią jak naję­ci… dez­in­for­ma­c­ja to ładne określe­nie… bezczel­nego kłamst­wa…

…Ros­ja kła­mała kłamie i będzie kła­mać i do tego należy się przyzwycza­ić… kła­mała cars­ka… kła­mała bol­szewic­ka… kła­mała kage­bows­ka i kłamie puti­nows­ka… puti­nows­ka kłamie nachal­nie…

…niemiec­ka dez­in­for­ma­c­ja sprzed paru dni… były kore­spon­dent w Warsza­w­ie pub­licznej telewiz­ji… który był kore­spon­den­tem w lat­ach 81–84… wraca po trzy­dzi­es­tu lat­ach i robi repor­taż zaty­tułowany… Jeszcze Pol­s­ka nie zginęła… jaka jest nar­rac­ja… wów­czas… ludzie wal­czyli o wol­ność a ter­az wal­czą w obronie tej wol­noś­ci… wów­czas był KOR ter­az jest KOD… na uli­cach zbiera się niemal codzi­en­nie nowoczes­na lib­er­al­na otwarta na świat Pol­s­ka… ta Pol­s­ka protes­tu­je prze­ci­wko dyk­taturze jed­nego świato­poglą­du  jed­nej religii jed­nej par­tii jed­nego wodza… w Gaze­cie Wybor­czej bije serce sprze­ci­wu…

Jesteśmy w kleszczach dezinformacji! Z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosjanie. Dezinformacja to według dr Rafała Brzeskiego, ładne określenie bezczelnego kłamstwa. Były konkretne, jeszcze pachnące świeżością, przykłady dezinformacji rosyjskiej i niemieckiej. Czy było o polskiej dezinformacji? Obejrzyj film, a się dowiesz 😉

 

 

mario-kaczmarczyk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Cóż… wiadomo gdzie jest… kapitał 👿  😆
artur-kramarczyk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Świetny pomysł… po jego realizacji, proszę o adres, a będę go promował na blogu Ku Prawdzie 😀
maciej-synak
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Dr Rafał Brzeski dużo mówił o trollowaniu jako metodzie dezinformacji. Dla mnie trollem jest każdy, kto wygłasza poglądy pod fałszywą fotką i nazwiskiem 👿

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *