W życiu trzeba mieć nadzieję! Poseł do frankowiczów

Panie Pośle, co tutaj — w olsztyńskiej Książnicy Polskiej — wydarzyło się dzisiaj 9 czerwca 2018 roku?

Andrzej Maciejew­s­ki

Spotkanie z osoba­mi poszkodowany­mi przez ban­ki, powszech­nie nazy­wany­mi frankow­icza­mi, którzy mieli okazję spotkać się z panią mece­nas Joan­ną Wędrychowską, oraz z przed­staw­iciela­mi Stop Bankowe­mu Bezpraw­iu, aby  dowiedzieć się więcej o swoich prawach.

O tym, że mogą wal­czyć. Że nie muszą się bać, i że jest nadzie­ja. To jest najważniejsze: w życiu trze­ba mieć nadzieję!

Joan­na Wędrychows­ka

Ze swo­jej strony bard­zo dzięku­ję panu posłowi za orga­ni­za­cję tego spotka­nia, bo tem­at jest bard­zo ważny.

Wielu osobom zaczy­na­ją się przedaw­ni­ać roszczenia i mała jest świado­mość w społeczeńst­wie, że z prob­le­mem moż­na coś zro­bić. 

Nie musi być tak, że oso­ba, która wzięła kredyt pow­iązany z frankiem szwa­j­carskim na 200 tysię­cy, ter­az ma bankowi odd­ać 400 tysię­cy zło­tych, i ona nic nie może zro­bić. 

Żeby coś zro­bić, trze­ba mieć wiedzę i świado­mość. Pan poseł umożli­wia przekazanie tej wiedzy, za co bard­zo dzięku­ję!

W życiu trzeba mieć nadzieję! Dobrze prawisz panie pośle! To co usłyszałem na spotkaniu z Joanną Wędrychowską daje frankowiczom dużą porcję optymizmu i nadziei na końcowy sukces w walce z banksterką. Brawo! Relacje ze spotkania… wkrótce.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *