Wariacje histeryczne — Jarek Kordaczuk w Muzeum Nowoczesności

23 listopada uczestniczyłem w spotkaniu z Marią Peszek w Amfiteatrze im. Czesława Niemena, by następnie szybko przemieścić się do Muzeum Nowoczesności. O 20:00 rozpoczynały się Wariacje histeryczne mojego kolegi z Orlika, olsztyńskiego kompozytora Jarka Kordaczuka.

Wari­ac­je his­teryczne to spek­takl na głos, zespół wokalno-kine­ty­czny i elek­tron­ikę. Muzykę skom­ponował i opra­cow­ał wszys­tkie śpiewane tek­sty Jarek Kor­daczuk.

Na całe Wari­ac­je his­teryczne złożyło się sie­dem kom­pozy­cji: Telime­na i mrów­ki — wg. Adama Mick­iewicza, Czeka­jąc na karę — wg Fiodo­ra Dos­to­jew­skiego, His­te­ria zanal­i­zowana — wg Sig­mun­da Freu­da, Przy­jaciół­ka — wg Mark­iza de Sade, O królu Popielu — wg leg­endy kujawskiej, Pyta­nia — wg Willia­ma Shakespeare’a, i Martwica — wg. Mikoła­ja Gogo­la.

Trze­ba przyz­nać, że autorzy tek­stów to… czołówka lit­er­atu­ry. Bra­wo Jarku za odwagę by ingerować w tek­sty mis­trzów pióra.

Jarek Kor­daczuk grał na… monoc­tonie! Za dia­bła nie zgadłbym, co to za instru­ment?! Ale zobaczyłem i ter­az już wierzę, że na czymś takim moż­na grać 😉

Jarkowi towarzyszyła gru­pa wokalno-kine­ty­cz­na w składzie: Ada Zmudz­ińs­ka — sopran, Natalia Świniars­ka — mez­zoso­pran, Adam Barstkiewicz — tenor i Bar­tosz Ślo­zows­ki - bary­ton.

Pier­wsze… chci­ałem napisać skrzypce… a tak naprawdę pier­wszy wokal — w 99 % — w tym spek­tak­lu przy­padł Basi Raduszkiewicz.

Tyle, co się znam na muzyce, to mogę stwierdz­ić, że Basia Raduszkiewicz doskonale poradz­iła z tek­sta­mi wiel­kich mis­trzów. Szko­da tylko, że jed­nak akusty­ka sali w Muzeum Nowoczes­noś­ci… pozostaw­ia wiele do życzenia.

Nad całoś­cią chore­ografii… sen­so­rycznej — ki dia­beł? Filmik wyjaś­nia wszys­tko — pieczę miała Izabela Koś­ciesza.

Generalnie… Wariacje histeryczne Jarka Kordaczuka to rzeczywiście… wariacja dla ucha i oczu. Coś, z czym przeciętny słuchacz muzyki puszczanej w radiu i nawet bywalec sal koncertowych, nie ma — tak naprawdę — styczności. Dziękuję kolego Jarku!

1. Telimena i mrówki

2. Czekając na karę

3. Histeria zanalizowana

4. Przyjaciółka

5. O królu Popielu

6. Pytania

7. Martwica

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *