Ważny krok w budowie brygady Terytorialsów na Warmii i Mazurach

W sobotę, 7 kwietnia br., w struktury 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło kolejnych 137 ochotników. Rozpoczęli oni pierwsze w historii brygady 16-dniowe szkolenie podstawowe skierowane do osób, które wcześniej nie miały do czynienia ze służbą wojskową.

Innowacyjny system szkolenia w WOT

Na potrze­by szkole­nia żołnierzy pełnią­cych tery­to­ri­al­ną służbę wojskową – ochot­ników, Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej wdrożyły innowa­cyjny trzylet­ni sys­tem szkole­nia.

Sys­tem ten jest skon­struowany w taki sposób by umożli­wić pogodze­nie życia oso­bis­tego i zawodowego ze służbą wojskową. Pier­wszym etapem tego szkole­nia są tzw. „szes­nast­ki – czyli 16-dniowe szkole­nia pod­sta­wowe.

Warmia i Mazury dołączają do szkoleń podstawowych

W tych dni­ach mija właśnie rok od inau­gu­racji szkoleń pod­sta­wowych jako nowej formy szkole­nia żołnierzy pełnią­cych tery­to­ri­al­ną służbę wojskową w Wojskach Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Rok po tym jak pier­wsi żołnierze rozpoczęli tzw. „szes­nast­ki” na Pod­karpaciu, pier­wsi ochot­ni­cy rozpoczy­na­ją te same szkole­nia na Warmii i Mazu­rach.

Czym jest „szesnastka”?

Podob­nie jak pod­czas doty­chczas real­i­zowanych tego typu szkoleń tak i ter­az 16-dniowe szkole­nie pod­sta­wowe jest prowad­zone w sys­temie ciągłym i skierowane jest do tych osób, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową.

Pier­wszy dzień tzw. „szes­nast­ki” to wcie­le­nie, umundurowanie i wyek­wipowanie oraz sprawy ewiden­cyjne. Zwyk­le w drugim dniu ochot­ni­cy pod­dawani są tzw. „testowi wejś­ciowe­mu” sprawnoś­ci fizy­cznej i bada­niu współczyn­ników masy ciała.

Wyni­ki tych testów i badań zostaną wyko­rzys­tane w dal­szej służ­bie, głównie w celu doskonale­nia sprawnoś­ci fizy­cznej kandy­datów.

Pod­czas 16 dni szkole­nia najwięk­szy nacisk położony będzie na naukę prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci posługi­wa­nia się bronią, zasad zachowa­nia na polu wal­ki oraz przetr­wa­nia, pier­wszej pomo­cy przedm­e­dy­cznej czy też topografii.

Pri­o­ry­tetem jest szkole­nie ogniowe, w tym nau­ka bez­piecznego i efek­ty­wnego posługi­wa­nia się bronią – najnowocześniejszą pol­ską kon­strukcją – kara­binkiem MSBS Grot.

Pod­czas szkole­nia ogniowego statysty­czny Tery­to­ri­als zuży­wa ok. 100 sztuk amu­nicji. Pier­wsze 16 dni to pod­stawa, na której rozwi­jana jest dal­sza wiedza wojskowa.

Ochotnicy to osoby pełnoletnie z polskim obywatelstwem, niekarane za przestępstwa umyślne, które rzuciły sobie wyzwanie. Jako osoby szczególnie związane ze swym regionem i ze swymi społecznościami są gotowi, by nauczyć się skutecznej walki oraz obrony i wspierania swoich małych ojczyzn

– pod­kreśla ppłk Mirosław Tołodziec­ki, dowód­ca batal­ionu lekkiej piechoty w Morągu. For­ma­c­ja pomoże im osiągnąć oczeki­wany stan­dard w ciągu trzech lat.

Zwieńczeniem „szesnastki” będzie uroczysta przysięga wojskowa

Zwieńcze­niem 16-dniowego szkole­nia pod­sta­wowego będzie uroczys­ta przysię­ga żołnierzy pełnią­cych Tery­to­ri­al­ną Służbę Wojskową, która odbędzie się 22 kwiet­nia 2018 roku w Parku Miejskim w Morągu. Weźmie w niej udzi­ał blisko 300 ochot­ników.

Składa­ją­cym przysięgę towarzyszyć będą ich koledzy, którzy od 3 mar­ca 2018 roku równole­gle real­izu­ją 8-dniowe szkole­nie wyrów­naw­cze.

16-dniowe szkole­nie pod­sta­wowe, czy też 8-dniowe wyrów­naw­cze jest tylko pre­ludi­um i prze­pustką do dal­szego szkole­nia Tery­to­ri­al­sów.

W ciągu trzech lat żołnierze będą szkolić się min­i­mum 124 dni po 12 godzin dzi­en­nie, a doty­czy to tylko tzw. funkcji prostych. Doskonale­nie spec­jal­istów będzie wyma­gało więk­szego zaan­gażowa­nia.

Kim jest statystyczny Terytorials?

Na dzień 7 kwiet­nia br. w Wojskach Obrony Tery­to­ri­al­nej służy już blisko 9 tys. żołnierzy, w tym: pon­ad 7 tys. żołnierzy pełnią­cych Tery­to­ri­al­ną Służbę Wojskową oraz pon­ad 1,6 tys. żołnierzy zawodowych. 

Przeprowad­zone anal­izy pokazu­ją, że pon­ad 49% żołnierzy TSW posi­a­da wyk­sz­tałce­nie śred­nie, a praw­ie 32% wyk­sz­tałce­nie wyższe. Odsetek żołnierzy z wyk­sz­tałce­niem gim­naz­jal­nym  to niecałe 9% żołnierzy.

Pon­ad 40% żołnierzy TSW posi­a­da wyk­sz­tałce­nie tech­niczne, pon­ad 33% wyk­sz­tałce­nie ogólne, a 15% human­isty­czne. Po 3% żołnierzy TSW posi­a­da wyk­sz­tałce­nie prawnicze oraz medy­czne.

Anal­izy wskazu­ją również, że pon­ad 60% żołnierzy TSW posi­a­da stałe zatrud­nie­nie (umowa o pracę), a blisko 17% posi­a­da inne formy zatrud­nienia (w tym umowę o dzieło, umowę zalece­nie). Dodatkowo w for­ma­cji służy pon­ad 15% stu­den­tów różnych kierunk­ów. 

Żołnierze TSW są ludź­mi młody­mi, blisko 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku pon­ad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Śred­nia wieku żołnierza TSW to 31 lat.

W WOT służbę pełni pon­ad 9% kobi­et, co jest liczbą praw­ie dwukrot­nie więk­szą niż w wojskach oper­a­cyjnych.

Monika Jabłońska — rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *