Wędkarstwo szansą dla Olsztyna?! Proponuje Andrzej Maciejewski

28 września 2018 roku, w olsztyńskiej Książnicy Polskiej, odbyła się kolejna debata KWW Kukiz’15. Tym razem temat brzmiał: sport, rekreacja, turystyka — szansą dla miasta?

W deba­cie wziął udzi­ał kandy­dat na Prezy­den­ta Olsz­ty­na z rekomen­dacji ruchu Kukiz’15 — poseł Andrzej Maciejew­s­ki.

Pon­ad­to wypowiadali się kandy­daci na rad­nych Rady Mias­ta Olsz­ty­na. Cztery “Jedyn­ki” z olsz­tyńs­kich okręgów wybor­czych, z list KWW Kukiz’15: 1Michał Woj­ciechows­ki 2- Rafał Bętkows­ki 3Janusz Pruc­nal 4 -Artur Zakrzews­ki.

Deba­towano pon­ad godz­inę. Najważniejsze słowa — moim zdaniem — padły z ust posła Andrze­ja Maciejew­skiego:

Węd­karz — to jest ktoś taki, kto przy­jeżdża nieza­leżnie od pory roku, dnia i nocy, pogody i nie­pogody. Jest zawsze!   

Mamy uczel­nię. Mamy wydzi­ał rybołów­st­wa śródlą­dowego. I to jest poletko do pra­cy naukowej. Poletko do tego, żeby mias­to poszło w tą pro­mocję. Tego akty­wnego wypoczynku nad wodą, jako węd­karst­wa. 

Mówimy o ogrom­nej grupie osób, które są w stanie tu przy­jechać, być i siedzieć nad tą wodą.

Mówimy o naprawdę dużym bogactwie nat­u­ral­nym, które według mnie powin­niśmy — w sen­sie rekrea­cyjnym — wyko­rzys­tać, i mieć świado­mość tego, że na wiel­kich jezio­rach mazurs­kich nie ma ryb, to u nas powin­ny być na tych 16 jezio­rach! 

Ja uważam, że mias­to powin­no wyjść z pieniędz­mi, otwar­cie. Powiedzieć: tak, w tym kierunku chce­my pójść.  Żeby to była taka nasza wiz­ytówka. I w Polsce, i za granicą. Że Olsz­tyn nie ham­burg­era­mi, nie piz­za­mi słynie, ale ryba­mi! Ryba­mi jako tą marką lokalną.

Wędkarstwo szansą dla Olsztyna! Można to wyśmiewać, ale można także podejść do takiej perspektywy z… rozsądkiem. I wtedy nasuwa się pytanie: a dlaczego nie? Warto próbować dla dobra Olsztyna…  do skutku 😉

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *