Widzisz dziecko bez opieki? Nie bądź obojętny! Reaguj!

Każdego dnia w Polsce policjanci interweniują w sytuacjach, w których życie i zdrowie dzieci jest zagrożone przez niewłaściwą opiekę osób dorosłych. Niestety, pomimo powtarzających się szokujących historii, rodzice lekceważą przestrogi i nie uczą się na błędach innych.

Pamię­ta­jmy, że wypad­ki z udzi­ałem dzieci nie doty­czą tylko rodzin pato­log­icznych — mogą zdarzyć się wszędzie. Dlat­ego nie bądźmy obo­jęt­ni, reagu­jmy, gdy widz­imy pozostaw­ione bez opie­ki dzieci.

Na stron­ie inter­ne­towej KWP w Olsz­tynie i kanale YouTube KWP, został opub­likowany spot, którym warmińsko-mazurscy polic­jan­ci przy okazji rozpoczy­na­ją­cych się wakacji apelu­ją o zwracanie bacznej uwa­gi na dzieci pozostaw­iane bez opie­ki.

Coraz częś­ciej w środ­kach masowego przekazu pojaw­ia­ją się infor­ma­c­je o trag­icznych zdarzeni­ach z udzi­ałem dzieci. Ich różnorod­ność jest ogrom­na, począwszy do wypad­ków losowych po zdarzenia krymi­nalne.

Może­my przeczy­tać bądź usłyszeć o tym, że:

5-letni Piotruś wyszedł z domu i do niego nie wrócił; kilkuletni Jaś uległ poważnemu wypadkowi drogowemu, bo bez opieki przebywał w okolicach ulicy; 4-latka utonęła w pobliskiej rzece; 7-letni Kacper zażył znalezione gdzieś środki odurzające.

Jed­nak to, co jest wspólne dla tych zdarzeń, to to, że w pewnym momen­cie zabrakło właś­ci­wej opie­ki ze strony dorosłych.

Nieste­ty, pomi­mo pow­tarza­ją­cych się wciąż szoku­ją­cych his­torii, rodz­ice lekce­ważą prze­stro­gi i nie uczą się na błę­dach innych.

Żyje­my w przeko­na­niu, że tego typu sytu­acje doty­czą tylko rodzin pato­log­icznych. Nic bardziej myl­nego. Wypad­ki z udzi­ałem dzieci mogą zdarzyć się wszędzie.

Oto przykłady z kilku ostatnich dni.

W Słup­sku 3-let­ni Mar­cel pod­czas zabawy z 5-let­nią siostrą udusił się w pralce.

Z kolei na jed­nym z osiedli w Łodzi, 4-let­ni Czarek wypadł z okna na 6 piętrze. Nieste­ty nie udało się go ura­tować.

Podob­nie zresztą jak 3-let­niej dziew­czyn­ki z Ryb­ni­ka, pozostaw­ionej przez ojca w upale w samo­chodzie.

Widzisz dziecko pozostawione bez opieki rodziców? Nie bądź obojętny! Reaguj!

Zespół Pra­sowy KWP Olsz­tyn

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *