Wróg stoi u bram! Będzie delegalizacja islamu w Polsce?

Najpierw było pytanie o ustawę nr 1066. Przemysław Wipler: Mówiłem to wielokrotnie. Powinna być uchylona, a PiS ją zliberalizował. Bolało mnie to, że wszyscy posłowie zagłosowali za tą zmianą, oprócz kilku posłów Ruchu Narodowego. Również wszyscy posłowie klubu Pawła Kukiza zagłosowali za tą ustawą. My byliśmy, jesteśmy i będziemy przeciw tej ustawie. Trzeba ją zmienić!

Ten sam uczest­nik spotka­nia z Prze­mysławem Wiplerem na UWM, 9 maja 2016 roku w Olsz­tynie, zapy­tał się poli­ty­ka o islam. Stwierdz­ił, że: wróg stoi u bram i czy dele­gal­iza­c­ja isla­mu nie była­by rozwiązaniem prob­le­mu?

Przemysław Wipler

Nasza kon­sty­tuc­ja nieste­ty niczego nam nie gwaran­tu­je. Z naszych list star­towała pani, która rzu­ciła hasło dele­gal­iza­cji isla­mu. Myślę że ten tem­at jest bard­zo roz­wo­jowy. W Polsce moż­na być soc­jal­istą. Moż­na, nieste­ty, i niek­tórzy na to cier­pią.

W Polsce nie moż­na propagować zbrod­niczych metod i prak­tyk dzi­ała­nia nar­o­dowego soc­jal­iz­mu i komu­niz­mu. Naszym prob­le­mem nie jest islam jako zbiór wierzeń, ale jako pewien total­i­tarny sys­tem społeczno-poli­ty­czny, który zakła­da wprowadze­nie szariatu. Trze­ba zabronić propagowa­nia tego rodza­ju postaw.

Nie ma jed­nego isla­mu poza medi­a­mi. Jeżeli będzie masowe popar­cie Polaków dla dele­gal­iza­cji isla­mu, z całą pewnoś­cią par­tia KOR­WiN nie stanie na czele ruchu obrony praw religi­jnych muzuł­manów w Polsce. To mogę panu zag­waran­tować.

Wróg stoi u bram! Przemysław Wipler wie jak obronić Polskę przed tym wrogiem. W ostatnich słowach spotkania z mieszkańcami Olsztyna zapewnił, że partia KORWiN, z pewnością nie będzie przeciwna delegalizacji islamu… wola ludu jest najważniejsza!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *