Wspólnota Patriotyzm Solidarność

Stało się! Już nie ma odwrotu! Wspólnota Patriotyzm Solidarność!

Was — moich czytel­ników — jako pier­wszych ofic­jal­nie infor­mu­ję, że star­tu­ję w nad­chodzą­cych wyb­o­rach samorzą­dowych zarząd­zonych na dzień 16 listopa­da 2014 roku.

Tak jak wcześniej ogłosiłem, nie udało mi się skrzyknąć tylu chęt­nych, by móc star­tować do Rady Mias­ta Olsz­ty­na, ale przy pomo­cy osób z Komite­tu Wybor­czego Wybor­ców Wspól­no­ta Patri­o­tyzm Sol­i­darność udało się zebrać pon­ad 1200 pod­pisów popier­a­ją­cych listy kandy­datów na rad­nych Sejmiku Wojew­ództ­wa Warmińsko-Mazurskiego.

Dzisi­aj ode­brałem od Wojew­ódzkiej Komisji Wybor­czej w Olsz­tynie pro­tokoły potwierdza­jące rejes­trację 3 list kandy­datów KWW Wspól­no­ta Patri­o­tyzm Sol­i­darność na rad­nych Sejmiku.

Ja jestem kandy­datem nr 1 w okręgu wybor­czym nr 1 tj. powiat olsz­tyńs­ki i mias­to Olsz­tyn.

W okręgu wybor­czym nr 3 (powiaty: elbląs­ki, braniews­ki, bar­toszy­c­ki, lidzbars­ki i mias­to Elbląg) kandy­datem nr 1 jest Ana­tol Nowac­ki.

W okręgu wybor­czym nr 4 (powiaty: kętrzyńs­ki, węgorzews­ki, goł­dap­s­ki, olec­ki i ełc­ki) kandy­datem nr 1 jest Benedykt Buta­jło.

Do zwycięstwa! 🙂

 

6 myśli na temat “Wspólnota Patriotyzm Solidarność

 • 10 października 2014 o 23:49
  Permalink

  Witam.
  Po okre­sie mil­czenia w komen­tarzach spowodowanym sezonem urlopowym oraz zbocze­niem tego blo­ga z tem­atów mnie intere­su­ją­cych (dyskusji na tem­at sytu­acji pra­cown­ików cywilnych w naszej fir­mie) postanow­iłem znów coś napisać.
  Na wstępie chci­ałbym zaz­naczyć, że wszys­t­kich kandy­datów z tej listy szanu­ję za trud pod­jętej inic­jaty­wy. Nieste­ty jed­nak wyda­je mi się (choć oczy­wiś­cie mogę się mylić), że na ten komitet wybor­czy zagło­su­je wyłącznie rodz­i­na i zna­jo­mi kandy­datów (i pewnie też nie wszyscy). Życzę oczy­wiś­cie powodzenia. Jed­nak chy­ba ja oso­biś­cie na Was nie zagło­su­ję (choć pewne Wasze pos­tu­laty wyda­ją mi się słuszne i celowe to jed­nak ogól­ny świato­pogląd mi nie odpowia­da). Może jed­nak przed­staw­ił­by Pan na blogu szerzej syl­wet­ki wys­taw­ionych kandy­datów, bo nigdzie nie mogłem odszukać pełnej listy kandy­datów. Może wtedy pozyska­cie więcej głosów? Może nawet i ja się skuszę? 🙂
  Poz­draw­iam, życzę powodzenia i obser­wu­ję.
  Obser­wa­tor

  Odpowiedz
  • 11 października 2014 o 11:50
   Permalink

   Dzięku­ję! Cieszę się, że mimo wszys­tko… napisałeś Obser­wa­torze 🙂 Mój blog służy do prezen­tacji moich poglądów na różne sprawy. Tak jak napisałem na stron­ie “Kim jestem” założyłem go, bo zwol­nili mnie z pra­cy ale nie tylko wokół tego tem­atu toczy się moje życie. O sytu­acji pra­cown­ików cywilnych w Policji jest coraz mniej bo nie widzę… odzewu. Kierown­ict­wo skutecznie zas­traszyło cywilnych pra­cown­ików tym jak postąpiło ze mną, a polic­jan­ci jak zawsze z uwa­gi na podległość służbową “sra­ją w gacie” na samą myśl, że mogli­by powiedzieć coś nie tak do przełożonego. Może zna­jdą się jed­nos­t­ki, które pod­niosą głowę jak wygram w sądzie. Czas pokaże.
   Co do wyborów. Mój blog nie jest blo­giem KWW Wspól­no­ta Patri­o­tyzm Sol­i­darność tak jak i moja strona na face­booku. Ja prezen­tu­ję tylko swo­ją kandy­daturę. Pozostali kandy­daci też mogą się tak prezen­tować. Kom­plet­na lista kandy­datów z pewnoś­cią pojawi się na ofic­jal­nej stron­ie KWW. Jeżeli czy­tałeś moje wcześniejsze wpisy to wiesz, że ja nie jestem “par­tyjny” i star­tu­ję z tego komite­tu tylko dlat­ego, że “swo­jego” komite­tu nie udało mi się skrzyknąć a ten komitet dał mi możli­wość wys­tar­towa­nia. I co ważne — idea jego powoła­nia nie jest sprzecz­na z moi­mi poglą­da­mi. Gen­er­al­nie chodzi o danie możli­woś­ci WAM wybor­com zagłosowa­nia na kandy­datów innych, spoza układu pomag­dalenkowego. Przed startem sprawdz­iłem. Obec­nie w Sejmiku Wojew­ództ­wa W-M zasi­a­da 30-tu czyli 100% przed­staw­icieli 4 par­tii: PO, PiS, SLD i PSL! I pewnie będzie tak dalej bo więk­szość myśli tak jak TY! Więk­szość ma to gdzieś, że par­tyjni bossowie dzielą synekury między sobą i walą społeczeńst­wo w 4 litery! Ilu na mnie zagło­su­je? Nie liczę tylko na rodz­inę, liczę na wszys­t­kich ucz­ci­wych mieszkańców Olsz­ty­na i powiatu olsz­tyńskiego, do których uda mi się dotrzeć. Do 1000 głosów to będzie poraż­ka. Wszys­tko co pon­ad 1000 przyjmę jako sukces człowieka ucz­ci­wego i zaan­gażowanego 🙂 Obser­wa­torze zagło­suj na mnie i propaguj moją kandy­daturę wśród rodziny i zna­jomych 🙂 Z góry dzięku­ję!

   Odpowiedz
   • 11 października 2014 o 19:57
    Permalink

    Witam ponown­ie.
    Panie Stanisław­ie nie chcę być złym pro­rok­iem, ale sądzę, że jeżeli cała Wasza lista uzys­ka 1000 głosów to będziecie mogli uznać to za sukces.
    Napisał Pan, że obec­nie wszyscy członkowie sejmiku wojew­ódzkiego są członka­mi par­tii poli­ty­cznych i wybierani zosta­ją przez ludzi myślą­cych jak ja. Nie zgodzę się tu z Panem. Na wstępie zaz­naczę, że nigdy pod­czas wyborów samorzą­dowych nie głosowałem na listę czy par­tię, zawsze głosowałem na konkret­ną osobę. Uważam, że władza samorzą­dowa doty­ka bezpośred­nio każdego z nas i i trze­ba głosować na konkret­nych ludzi, do których ma się zau­fanie i wierzy się, że będą oni w stanie zro­bić coś dobrego dla mias­ta, powiatu lub wojew­ództ­wa.
    Jak spo­jrzy Pan na życio­rysy osób, które są ter­az w sejmiku to zobaczy Pan, że jed­nak od dłuższego cza­su prze­jaw­iały one mniejszą lub więk­szą akty­wność na rzecz społecznoś­ci lokalnej. Dlat­ego też myślę, że ludzie na nich gło­su­ją.
    Ludzie nie będą głosować nato­mi­ast na listy wid­ma, pow­sta­jące na krótko przed wyb­o­ra­mi. Nie będą głosować na ludzi, którzy głoszą modne hasła przed wyb­o­ra­mi, a nie robili nigdy nic na rzecz samorzą­du. Dlat­ego też zapy­tałem się o oso­by, które zna­j­du­ją się na liś­cie gdzie Pan jest 1. Podane przez Pana nazwiska 1 z innych okręgów kom­plet­nie nic mi nie mówią (pode­jrze­wam, że nie mówią nic również 95% społeczeńst­wa naszego wojew­ództ­wa). Szcz­erze mówiąc Pana znam również tylko dlat­ego, że pra­cow­ał Pan w KWP. Nie znam nato­mi­ast jakichkol­wiek prze­jawów Pana dzi­ałal­noś­ci (nie mówiąc już o dzi­ałal­noś­ci innych kandy­datów z listy) na rzecz samorzą­du lokalnego. Nie znam Pana pro­gra­mu. Jak więc Pan mnie przekona (nie mówiąc już o osobach które Pana kom­plet­nie nie zna­ją) do odd­a­nia na Pana gło­su.
    Jaki ma Pan pro­gram? Co Pan chce zro­bić w sejmiku? Jakie ma Pan metody na osiąg­nię­cie założonych celów? Myślę, że bez odpowiedzi na te pyta­nia nikt oprócz członków najbliższej rodziny na Pana nie zagło­su­je.
    Czekam więc na odpowiedź. Proszę powiedzieć mi dlaczego mam na Pana odd­ać swój głos. Proszę przekon­ać mnie, że warto, że nie będzie to głos zmarnowany. Proszę przekon­ać również innych mieszkańców naszego okręgu.
    Bez tego obaw­iam się, że po wyb­o­rach kandy­daci wys­taw­ieni na lis­tach KKW Wspól­nota Patri­o­tyzm Sol­i­darność znów narzekać będą, że nie zostali wybrani bo w kra­ju panu­je układ par­tyjny i do następ­nych wyborów samorzą­dowych nie będą nic robić na rzecz środowiska lokalnego.

    Z poważaniem
    Obser­wa­tor

    Odpowiedz
    • 11 października 2014 o 20:18
     Permalink

     Dzięku­ję! Bard­zo rzec­zowy i konkret­ny komen­tarz. Gdy­bym miał ter­az odnieść się do wszys­t­kich “zagad­nień” w nim porus­zonych to musi­ałbym spędz­ić noc przy kom­put­erze i z pewnoś­cią bym nie przekon­ał do siebie tych nieprzeko­nanych. Moje motywac­je do star­tu w wyb­o­rach i pro­gram przed­staw­ię na blogu, stron­ie na face­booku i w audy­c­jach wybor­czych, które z pewnoś­cią będą emi­towane przez 2 tygod­nie przed wyb­o­ra­mi. Zapraszam!

     Odpowiedz
 • 9 października 2014 o 10:57
  Permalink

  Cieszę się z pod­jętej decyzji. Masz pewnie nie tylko mój głos. Gdy­by było więcej takich jak Ty to pewnie inaczej by wyglą­dało życie w naszym kra­ju. Poz­draw­iam i życzę wygranej.

  Odpowiedz
  • 9 października 2014 o 12:04
   Permalink

   Dzięku­ję! Liczę na głosy ludzi ucz­ci­wych… a takich jest z pewnoś­cią… dużo 🙂

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *