Wyeliminować z sądów przestępców w togach! Iwona Możejko

28 maja 2017 r., z inicjatywy Jarosława Sachajko — posła Kukiz’15 — w Sejmie RP, w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka, odbyła się konferencja: Udokumentowane nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz prokuratorskich w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zgłoszona przez Klub Kukiz’15.

Iwona Może­jko wys­tąpiła w roli wielo­let­niego dzi­ałacza na rzecz uzdrowienia pato­log­icznej sytu­acji w pol­skiej spółdziel­czoś­ci mieszkan­iowej. Ta kon­fer­enc­ja w Sejmie RP, to w dużej mierze skutek zabiegów Iwony Może­jko, która akty­wnie dzi­ała w struk­tu­rach sto­warzyszenia Kukiz’15, od początku jego ist­nienia.

Iwona Może­jko — skrót wypowiedzi:

Patowa sytu­ac­ja w spółdziel­czoś­ci nie jest od wczo­raj. Całość bierze się po okrągłym stole, gdzie komu­niś­ci, esbe­cy i współpra­cown­i­cy prze­jęli nie tylko spółdziel­czość, ale cały kraj. Pol­skę dzielili jak tort po kawałku. Ci sami ludzie uwłaszczyli, prze­jęli, kon­trolu­ją wszys­tko, a spółdziel­ców nie infor­mu­ją, koszą, okrada­ją, zaszczuwa­ją.

Zwracam się do Proku­ra­to­ra. Mówimy o grun­tach, majątku, pieniądzach, a trze­ba popa­trzeć na ludzi, którzy tracą pieniądze, czas i zdrowie. Takich osób mogłabym wymienić i trzys­tu.  Wal­czą z mafią. Na wczo­raj, trze­ba to pil­nie załatwić. 

Prezes Przed­wo­js­ki SM w Olsz­tynie, w 2012 roku zara­bi­ał, pod­stawę miał 16.555 zł, do tego 120 % pre­mii. Nagrody po 5 tysię­cy. Ukró­cić trze­ba! Jak nie ma nad­zoru wymi­aru spraw­iedli­woś­ci, złodziej jest bezkarny.

W Olsz­tynie preze­si nie dość, że okrada­ją na wszys­tkim, co się da, to jeszcze budyn­ki pobu­dowane z pieniędzy spółdziel­ców przekazu­ją w obce ręce. Spółdziel­nia straciła 500 tysię­cy. Sprawa leży od paru lat w proku­raturze.

Prezes SM Jaroty wyprowadz­ił 8 mil­ionów zło­tych, z budynków, z dociepleń. Polic­ja, proku­ratu­ra, sąd olsz­tyńs­ki w ciągu roku zami­etli sprawę pod dywan. To jest na wczo­raj załatwić!

Tych tłustych kocurów, te kanalie trze­ba ukarać, nie zao­rać! Oni powin­ni zwró­cić to. Zwró­cić krwaw­icę ludzką!

Wyeliminować z sądów przestępców w togach! To warunek sine qua non skuteczności działania, dla uzdrowienia polskiej spółdzielczości mieszkaniowej — według Iwony Możejko. Ja dodam od siebie, że to podstawowy warunek uzdrowienia sytuacji we wszystkich dziedzinach życia społecznego w naszej Ojczyźnie 😉

 

Barbara Berecka
źródło: Face­book
Dziękuję! Święte słowa Barbaro!  😉

 

Barbara Oszywa
źródło: Face­book
Dziękuję! Mocny to jest. Ma większość w Sejmie. Tylko czy samozaparcia starczy? I tu wątpię  👿

 

Tadeusz Plaza
źródło: Face­book
Dziękuję! Smutna prawda, każda sitwa broni swojego kawałka tortu  🙁

 

Zbych Sałyga
źródło: Face­book
Dziękuję! No właśnie… a kto ma to zrobić? Sama Iwona nie… zdzierży  😉

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *