Za te działania wystawiam Burmistrzowi dwóję!

18 czerwca 2018 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Olsztynku. Głównym punktem sesji, był głosowanie nad udzieleniem absolutorium za 2017 rok, obecnemu burmistrzowi Arturowi Wrochnie.

Po przed­staw­ie­niu spra­woz­da­nia za 2017 rok przez skarb­ni­ka Gminy, prze­wod­niczą­cy rady otworzył dyskusję nad przed­staw­ionym spra­woz­daniem.

Jako pier­wsza głos zabrała rad­na Wiesława Fil­ip­kows­ka.

Abso­lu­to­ri­um to oce­na spra­woz­da­nia z wyko­na­nia budże­tu nie tylko pod wzglę­dem rachunkowym i właś­ci­wym zak­wal­i­fikowaniem dochodów i wydatków w odpowied­nich rubrykach, ale też całoś­ciowa oce­na dzi­ałań bur­mistrza pod kątem jakoś­ci zarządza­nia naszą Gminą.

Pod kątem poli­ty­ki finan­sowej, poli­ty­ki inwest­y­cyjnej, kadrowej. I  za te dzi­ała­nia wys­taw­iam bur­mistr­zowi dwóję! Dlaczego taka oce­na? Uza­sad­ni­am: 

Za zadłuże­nie Gminy. Dług na koniec 2016 roku wyniósł 16 mil­ionów 611 tysię­cy 915 zło­tych i 15 groszy. Od 2010 roku wzrósł o kwotę 8 mil­ionów 761 tysię­cy 214 zło­tych.

Za wzrost kosztów funkcjonowa­nia Urzę­du Mias­ta. Z kwoty 3 mil­ionów 363 tysię­cy 641 zło­tych, do kwoty 3 mil­ionów 504 tysię­cy 927 zło­tych. Wzrost o 141 tysię­cy 286 zło­tych.

Za…

Radna Wiesława Filipkowska przez blisko kwadrans wyliczała działania, które były podstawą oceny burmistrza Olsztynka. Za te działania wystawiam burmistrzowi dwóję!  W ostateczności Wiesława Filipkowska głosowała przeciw udzieleniu absolutorium dla Artura Wrochny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *