Zbrodniarz Łupaszka bohaterem Ku Prawdzie!

Po zamieszczeniu na Ryjbooku linku do mojego wpisu Śmierć Łupaszki, pojawiło się wiele komentarzy negujących postać Łupaszki, jako narodowego bohatera. Mógłbym skwitować to zdaniem: każdy wybiera sobie bohatera według swojego widzimisię. Teoretycznie jeszcze w mediach mamy wolność. Prawo do głoszenia swojej opinii mamy zagwarantowane w Konstytucji. Tym niemniej — w obronie prawdziwej historii Łupaszki — napiszę kilka zdań. 

Zacznę od rzeczy, którą każdy może zwery­fikować bez więk­szego trudu. Niek­tórzy myślą, że Łupasz­ka to pseudon­im jaki nadali Zyg­muntowi Szendzielar­zowi współ­to­warzysze wal­ki, lub jego ofi­ary, bo: łupił, gwał­cił i mor­dował!

Tak Zyg­mun­ta Szendzielarza — jak i wielu innych żołnierzy wyk­lę­tych — przed­staw­iała pro­pa­gan­da komu­nisty­cz­na. Na sam dźwięk słowa Łupasz­ka, czy Łupaszko, bo i taka wer­s­ja funkcjonowała — ówcześnie prawy — czyli pod­dany komu­nis­tom człowiek, miał dostawać gęsiej skór­ki ze stra­chu.

W notce biograficznej w Wikipedii jest podane, że Zyg­munt Szendzielarz przyj­mu­je pseudon­im Łupasz­ka, po słyn­nym zagończyku z okre­su wojny pol­sko-bol­szewick­iej ppłk. Jerzym Dąbrowskim. Przy­pom­nę refren z żuraw­iejek ułańs­kich z tam­tych cza­sów: Lance do boju! Szable w dłoń! Bol­szewi­ka goń, goń, goń! Nie bez znaczenia jest także fakt, że ten pseudon­im przyj­mu­je z chwilą, gdy przys­tępu­je do dzi­ałań kon­spir­a­cyjnych po klęsce wrześniowej. Do dowodzenia odd­zi­ała­mi bojowy­mi jeszcze dro­ga dale­ka!

Zasadnicza “ułomność” Łupaszki — jako bohatera narodowego — to zarzut, że dopuścił się zbrodni na litewskiej ludności cywilnej w Dubinkach. Wśród ofiar była też Polka, z czteroletnim synkiem. Dla mnie najważniejsze fakty — bezsporne — które mówią, że Łupaszka nie jest odpowiedzialny za zabicie ludności cywilnej to:

Łupasz­ka rozkaz do lik­widacji konkret­nych osób — znanych z imienia i nazwiska Litwinów — współpracu­ją­cych z aparatem oku­pa­cyjnym, wyda­je po mordzie w Glin­ciszkach.

Czyli rozkaz odwe­tu, skierowany prze­ciw konkret­nym osobom, zosta­je wydany przez dowód­cę wojs­ka pol­skiego po tym, jak litews­ki odd­zi­ał pomoc­niczy policji niemieck­iej bes­tial­sko zamor­dował 38 mieszkańców Glin­ciszek, w odwe­cie za śmierć czterech litews­kich polic­jan­tów w star­ciu z 5 Wileńską Bry­gadą AK, dowod­zoną przez Łupaszkę, z jej odd­zi­ałem AK niedłu­go przedtem prze­by­wa­ją­cym w majątku Glin­cisz­ki. Łupasz­ka akcją odwe­tową nie dowodz­ił.

Dlaczego wśród zabitych znaleźli się cywile? Mogło to wynikać z fak­tu, że w akcji została uży­ta broń maszynowa. Mogę wyobraz­ić, że stało się to na podob­nej zasadzie jak w Afgan­istanie, gdy od ostrza­łu moździer­zowego zginęli cywile w Kar­bali.

Jeżeli ktoś, żołnierzy pol­s­kich biorą­cych udzi­ał w tej akcji i dowód­cę, który wydał rozkaz ostrza­łu wro­ga z moździerzy, uważa za zbrod­niarzy, to ja dal­szą dyskusję — w tym tema­cie — uważam za zbęd­ną.

Tym, co wątpią w szlachetną i patriotyczną postawę Łupaszki, polecam przeczytanie artykułu: W obronie dobrego imienia Łupaszki. Kogo Wy bronicie plując na Łupaszkę?

Bard­zo do mnie prze­maw­ia ten frag­ment tek­stu Kaz­imierza Kra­jew­skiego i Grze­gorza Wąsowskiego:

Zdaniem autorów niniejszego tekstu, „Łupaszka”, wydając rozkaz o zastosowaniu odwetu na Litwinach, nie nakazywał zabijania kobiet i dzieci, zaś ramy jego rozkazu zostały przekroczone przez „Rakoczego” i „Maksa” — dowódców pododdziałów 5 BW skierowanych wówczas przez „Łupaszkę” na przedwojenne terytorium państwowym Litwy w celu wykonania działań odwetowych (sam „Łupaszka” nie wziął udziału w tych działaniach, pozostając z resztą sił 5 BW po polskiej stronie starej granicy państwowej). W pierwszej i ostatniej fazie akcji odwetowej, a zatem bezpośrednio po odebraniu rozkazu „Łupaszki” i gdy bliski był powrót do miejsca postoju dowódcy 5 BW, zastosowano się ściśle do treści rozkazu „Łupaszki”, pozbawiając życia wyłącznie osoby wytypowane do likwidacji. W innych momentach działań odwetowych rozkaz ten przekroczono, wybijając całe rodziny.

Jako Polak — patri­o­ta — wolę mieć za bohat­era Łupaszkę i żołnierzy z Kar­bali, niż katyńs­kich morder­ców i tych, co im służyli przez całą PRL.

Ja nie plu­ję na Jaruzel­skiego, bo rozu­miem w jakiej geopoli­ty­cznej sytu­acji się znalazł, i dlat­ego proszę Was — zwolen­ników PRL-u — nie plu­j­cie na Łupaszkę tylko dlat­ego, że pod­czas wojny jego żołnierze zabili iluś tam cywili. Pomyśl­cie ilu cywili zginęło w komu­nisty­cznych kaza­mat­ach.

Nie zapomnijcie, że w Katyniu strzałem w głowę, został zabity oficer razem z cywilem… nastoletnim synem. Zbrodniarz Łupaszka bohaterem Ku Prawdzie!

6 myśli na temat “Zbrodniarz Łupaszka bohaterem Ku Prawdzie!

 • 19 kwietnia 2018 o 23:34
  Permalink

  Każdy wybiera bohat­era według swo­jego widz­imisię” — to bard­zo niebez­pieczny moim zdaniem pogląd, dopuszcza­ją­cy kult morder­ców, jakich kto tylko sobie wybierze. Mogę próbować bronić Łupasz­ki, nawet go rozu­mieć, ale fak­tów nie da się zmienić. To … (cen­zu­ra KP)

  Odpowiedz
  • 20 kwietnia 2018 o 16:08
   Permalink

   Dzięku­ję! Lupasz­ka to bohater każdego Pola­ka — patri­o­ty. Jak dla Ciebie jest zbrod­niarzem… to głoś to z pod­nie­sioną przyłbicą, a nie jak… niewol­nik 😉

   Odpowiedz
 • 8 sierpnia 2016 o 09:14
  Permalink

  jeśli jest piekło,to tam jest miejsce dla zbrod­niarza łupasz­ki. Nie przy­pad­kowo słowo łupasz­ka piszę z małej litery !

  Odpowiedz
  • 8 sierpnia 2016 o 20:46
   Permalink

   Dzięku­ję! Jeżeli jest niebo, to tam jest miejsce dla bohat­era nar­o­dowego Łupasz­ki. Nie przy­pad­kowo pseudon­im Łupasz­ka, będę pisał do śmier­ci z dużej litery! Ku chwale bohaterom nar­o­dowym!

   Odpowiedz
 • 8 sierpnia 2016 o 09:10
  Permalink

  Nie ma lepszych,czy gorszych zbrodni.Łupaszka to zbrod­niarz!

  Odpowiedz
  • 8 sierpnia 2016 o 14:10
   Permalink

   Dzięku­ję! Każdy wybiera bohaterów według swo­jego widz­imisię 😉 Łupasz­ka nie popełnił żad­nej zbrod­ni i dla każdego Pola­ka jest żołnierzem — bohaterem i tyle.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *