Kiedy zgłosić zaginięcie osoby?

Policja radzi. Kiedy zgłosić zaginięcie osoby?

Licz­ba zgłoszeń zaginię­cia osób z roku na rok rośnie. Częs­to nasi blis­cy odna­j­du­ją się już po kilku godz­i­nach od rozpoczę­cia poszuki­wań. Poszuki­wa­nia niek­tórych trwa­ją lata­mi, a kole­j­na część ludzi nie życzy sobie, aby infor­mować najbliższych o ich odnalezie­niu. Częs­to zdarza się również, że zgłosze­nie zaginię­cia to fałszy­wy alarm. Zan­im złożymy zaw­iadomie­nie o zaginię­ciu oso­by warto pamię­tać o kilku ele­men­tarnych zasadach, które przed­staw­ione są poniżej.

O zaginię­ciu oso­by zgod­nie z definicją może­my mówić w momen­cie, gdy zaist­nieje zdarze­nie uniemożli­wia­jące ustal­e­nie miejs­ca poby­tu oso­by fizy­cznej i zapewnie­nie ochrony jej życia, zdrowia lub wol­noś­ci, wyma­ga­jące jej odnalezienia albo udzie­le­nia pomo­cy. Pod­stawą prawną jest zarządze­nie nr 124 KGP z dnia 4 czer­w­ca 2012 r.  w spraw­ie prowadzenia przez Policję poszuki­wa­nia oso­by zagin­ionej, oraz postępowa­nia w przy­pad­ku ujawnienia oso­by o nieustalonej tożsamoś­ci lub odnalezie­nie niez­nanych zwłok lub szczątków ludz­kich.

W przypadku zaginięcia osoby należy:
 • Zgłosić zaginię­cie na policję
 • Skon­tak­tować się z Fun­dacją ITAKA
 • Sprawdz­ić szpi­tale, nocle­gown­ie, ośrod­ki pomo­cy społecznej
 • Skon­tak­tować się z przy­jaciół­mi, kolega­mi z pra­cy oso­by zagin­ionej
 • Prze­jrzeć rzeczy oso­biste oso­by zagin­ionej, być może tam będą wskazów­ki gdzie jej szukać
 • Rozwiesić plakaty w okol­i­cy, gdzie oso­ba zagin­iona widziana była po raz ostat­ni
 • Przekazać mediom infor­ma­cję o trwa­ją­cych poszuki­wa­ni­ach

Zgod­nie z przepisa­mi nie ma wyz­nac­zonego cza­su, który musi upłynąć do momen­tu zgłoszenia zaginię­cia. W chwili, kiedy mamy pewność, że dzieje się coś złego, należy zro­bić to jak najszy­b­ciej. Zaginię­cie oso­by moż­na zgłosić w każdej jed­nos­tce policji.

Osobą uprawnioną do zgłoszenia zawiadomienia jest:
 • Członek rodziny, opiekun prawny lub przed­staw­iciel usta­wowy oso­by zagin­ionej
 • Kierown­ik insty­tucji, w której oso­ba zagin­iona prze­by­wała w celu leczenia albo spra­wowa­nia nad nią opie­ki
 • Każ­da oso­ba, która w zgłos­zonym zaw­iadomie­niu uza­sad­nia pode­jrze­nie popełnienia przestępst­wa prze­ci­wko życiu, zdrow­iu lub wol­noś­ci oso­by zagin­ionej, albo wskazu­je jed­noz­nacznie okolicznoś­ci zaginię­cia takiej oso­by
 • Przed­staw­iciel właś­ci­wego urzę­du kon­sularnego, jeżeli osobą zagin­ioną jest cud­zoziemiec.

Osobą uprawniona po zgłosze­niu zaw­iadomienia o zaginię­ciu oso­by, otrzy­mu­je potwierdze­nie przyję­cia zaw­iadomienia o zaginię­ciu oso­by. Polic­jant prowadzą­cy poszuki­wa­nia za każdym razem utrzy­mu­je kon­takt ze zgłasza­ją­cym (uprawnionym) i infor­mu­je go, o stanie i prze­biegu trwa­ją­cych poszuki­wań (nie doty­czy infor­ma­cji obję­tych klauzulą nie­jawnoś­ci).

Infor­ma­cję o odnalezie­niu oso­by poszuki­wanej mogą być przekazane tylko w momen­cie, gdy po odnalezie­niu, oso­ba poszuki­wana wyraża chęć powiadomienia najbliższych. W przy­pad­ku odmowy powiadomienia rodziny wyma­gane jest pisemne oświad­cze­nie o takiej a nie innej decyzji odnalezionej oso­by (doty­czy tylko oso­by dorosłej i nieubezwłas­nowol­nionej).

Pozdrawiam. Oficer Prasowy KMP Olsztyn mł. asp. Rafał Prokopczyk — autor tekstu: Kiedy zgłosić zaginięcie osoby?

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *