Zmarła brygadier Związku Strzeleckiego Józefa Życińska

Józefa Życińska z Wołowa, w gminie Bliżyn, służyła w oddziale Jana Piwnika „Ponurego”. Będąc ciężarną została skazana przez sąd PRL na karę śmierci jako wróg Polski Ludowej.

Komu­niś­ci zamor­dowali też jej męża żołnierza Armii Kra­jowej i WiN, kap­i­tana Alek­san­dra Życińskiego ps. Wilczur.

Szcząt­ki tego bohater­skiego par­tyzan­ta, zas­trzelonego wyrok­iem komu­nisty­cznego sądu, odnaleziono po 68 lat­ach w bez­imi­en­nym gro­bie pod Kiel­ca­mi.

Zmarła Józe­fa Życińs­ka doczekała pogrze­bu męża.

W głośnym pro­ce­sie lat 90. XX wieku oskarżała jako oskarży­ciel posiłkowy stal­i­nows­kich opraw­ców – Adama Humera i Edmun­da Kwas­ka.

Pozosta­je wzorem Niezłom­nego dzi­ałacza Nur­tu Niepodległoś­ciowego i przy­ja­ciela KPN.

Do koń­ca życia pozostawała akty­w­na. Było zaszczytem pra­cow­ać z Nią w strz­eleckim sądzie hon­orowym.

Cześć Jej Pamięci! Requiescat in pace!

Prze­wod­niczą­cy KPN-NIEZŁOMNI Adam Słom­ka

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *