Zniszczyliście Związek Radziecki, możecie naruszyć ue!

10 maja 2017 r. z mieszkańcami Olsztyna spotkał się Paul Cameron. Tematem przewodnim spotkania był Homoseksualizm w życiu społecznym. Słowo wprowadzenia wygłosił gospodarz spotkania Piotr Lisiecki. Przedstawiam pełny dźwiękowy zapis spotkania, połączony z fragmentami filmowymi.

Piotr Lisiec­ki: Kiedy skończył się komu­nizm, wydawało się, że będziemy mogli mówić o wszys­tkim. Że wresz­cie skończą się tem­aty, o których moż­na mówić tylko częś­ciowo, w jedyny słuszny sposób. Skończą się tem­aty, o których nie moż­na mówić w ogóle. Mija blisko 30 lat, i ze zdzi­wie­niem stwierdza­my, że dalej są tem­aty, o których moż­na mówić w jedyny słuszny sposób. Żeby podać jak­iś przykład: glob­alne ocieple­nie. Dzisi­aj jest 10 maja i pada śnieg, ale każdy, kto będzie wąt­pił w prawdzi­wość glob­al­nego ocieple­nia, naty­ch­mi­ast jest okrzy­czany jako oszołom, ciem­ni­ak, nienowoczes­ny, niepostępowy! A prze­cież wystar­czy spo­jrzeć za okno. 

Homosek­su­al­izm w życiu społecznym też należy do tej grupy tem­atów, o których moż­na mówić tylko dobrze, albo nie wol­no mówić wcale. Nie wiem dlaczego. Nasz dzisiejszy gość dr Paul Cameron opowie nam — bez zaci­etrzewienia, bez ide­ologii — o homosek­su­al­izmie w życiu społecznym. 

Paul Cameron — wybrane zdania — całość do wysłuchania i obejrzenia:

Jestem naukow­cem, ale lubię też się baw­ić. Dzisi­aj będę miał okazję mówić do państ­wa na tem­at, który jest najpoważniejszym tem­atem jakim kiedykol­wiek się zaj­mowałem, w jakim kiedykol­wiek brałem udzi­ał. To, o czym będę mówił, może mieć związek z ura­towaniem, utratą mil­iardów ist­nień ludz­kich, w zależnoś­ci czy odniosę sukces w tym, o czym mówię, czy nie odniosę tego sukce­su.

Na Zachodzie w lat­ach 50-tych i wcześniej, ist­ni­ał jedyny sce­nar­iusz na życie społeczne. Pole­gał na tym, żeby znaleźć osobę płci prze­ci­wnej, pobrać się z taką osobą, i mieć z nią dzieci. W lat­ach 60-tych zaist­ni­ało coś, co wywołało najwięk­szą zmi­anę w tym sce­nar­iuszu. Pojaw­iła się piguł­ka antykon­cep­cyj­na, która została wprowad­zona do użytku. Doprowadz­iła ona do najwięk­szego zagroże­nia w his­torii cywiliza­cji zachod­niej. Wprowadze­nie piguł­ki spowodowało narusze­nie fun­da­men­tów rodziny i religii. Pojaw­iło się pytanie: czy ludzkość przetr­wa?

Na przełomie lat 60–70-tych pojaw­ia się nowy sce­nar­iusz na życie społeczne. Pojaw­iła się nowa logi­ka: moż­na upraw­iać seks i nie mieć dzieci. Homosek­su­al­iś­ci zaczęli mówić: wszyscy są równi. Sko­ro ludzie, którzy upraw­ia­ją seks z płcią prze­ci­wną mogą się dobrze baw­ić, dlaczego my nie może­my mieć tego? 

Dalej Paul Cameron przed­staw­ił wyni­ki badań w amerykańs­kich szkołach na tem­at homosek­su­al­iz­mu młodzieży. Mówił o wpły­wie homosek­su­al­iz­mu na ostat­nie wybo­ry prezy­denck­ie w USA: wszys­tkie wymier­a­jące stany, głosowały za Clin­ton. Wszys­tkie żywe stany, głosowały na Trumpa.

Po wykładzie Paul Cameron odpowiedział na kilka pytań. W jednej z odpowiedzi stwierdził, że: zniszczyliście Związek Radziecki, być może możecie naruszyć Unię Europejską! Paul Cameron widzi w Polakach zdrowy element ludzkości, który może przeciwstawić się degrengoladzie społeczności europejskiej. Przed komentowaniem, polecam zapoznanie się z zapisem całego wykładu. 😉

Włodzimierz Czarzasty
źródło: Face­book
Dziękuję! Śmiałość w myśleniu? To chyba nasza cecha narodowa! Fantazja  😉

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *