czwartek, 25 lipca, 2024
Życie Olsztyna

Bulodrom powstaje w olsztyńskim Parku Centralnym!

Po mojej ostatniej kuracji we Francji, tak się składało, że nie odwiedzałem olsztyńskiego Parku Centralnego. Dopiero dzisiaj miałem czas, by spokojnie pospacerować po Olsztynie i zaobserwować zmiany. Największe niespodzianki czekały mnie właśnie w Parku Centralnym. 

Pier­wsza, to brak olsz­tyńskiego Stone­henge. Pomi­mo kon­trow­er­sji jakie wzbudza­ła ta insta­lac­ja artysty­cz­na, ja uważam, że doskonale speł­ni­ała swo­ją rolę, jako kole­j­na atrakc­ja turysty­cz­na w naszym grodzie. Niejed­nokrot­nie — w sezonie let­nim — widzi­ałem kole­jki do kręgu, aby zro­bić pamiątkowe zdję­cie. To była świet­na pro­moc­ja mias­ta, przy min­i­mal­nym nakładzie finan­sowym i uważam, że należy ją przy­wró­cić jako stały ele­ment Parku Cen­tral­ne­go. Tym bardziej jest to zasad­ne, że Stone­henge był mery­to­rycznie pow­iązany z kopernikowskim układem słonecznym prezen­towanym w pob­liskiej fontan­nie.  Niek­tórzy widzieli w olsz­tyńskim Stone­henge tylko kicz. Spuen­tu­ję to tak…  de gustibus non est dis­putan­dum ?

Olsztyński Stonehenge
Olsz­tyński Stone­henge. 5 lip­ca 2016 r. fot. Stanisław Olsz­tyn

 

Dru­ga niespodzianka bard­zo kore­spon­du­je z moimi pobytem we Francji i wiz­ytą w Château­roux — mieś­cie part­ner­skim Olsz­ty­na. Prze­by­wa­jąc we Francji niejed­nokrot­nie widzi­ałem grup­ki osób, które grały w bule. Z tą grą zapoz­nałem się na jed­nej z imprez orga­ni­zowany­ch przez zespół soc­jal­ny KWP w Olsz­tynie na początku XXI wieku. We Francji, w bule gra się o każdej porze i w każdym miejs­cu! Czy to trawa, asfalt czy piaszczys­te podłoże, wystar­czyło aby byli chęt­ni i gra się toczyła.

W olsz­tyńskim Parku Cen­tral­nym pow­sta­je bulo­drom! Jak widać na zdję­ciu ilus­tru­ją­cym wpis, w pobliżu Tar­taku Raphael­sohnów trwa­ją prace budowlane. Olsz­tyński bulo­drom będzie się składał z trzech boisk. Mnie — na obec­nym etapie prac — zas­tanaw­ia fakt, czy te trzy boiska do gry w bule, będą speł­ni­ały normy sportowe, by moż­na było na nich roz­gry­wać “ofic­jal­ne” mecze i czy będą miały zróżni­cow­aną naw­ierzch­nię. Poży­je­my, zobaczymy. Grunt, że pow­sta­je nowe miejsce w Parku Cen­tral­nym, gdzie ama­torzy gry w bule i nie tylko, będą mogli real­i­zować — na świeżym powi­etrzu — swo­ją pasję.

Bulodrom to jest to! Ruch na świeżym powietrzu, z pewnością dobrze przysłuży się zdrowiu i kondycji fizycznej mieszkańców Olsztyna. Ku Prawdzie się pyta władz miasta: na kiedy zaplanowano pierwszy mecz w bule reprezentacji Olsztyna z reprezentacją Châteauroux? ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *