Akcja protestacyjna w policji — Sławomir Koniuszy

Andrzej Adamowicz: Akcja protestacyjna w policji — do kiedy będziecie ją prowadzić i jakie cele chcecie osiągnąć? 

Sła­womir Koniuszy

Prze­wod­niczą­cy Zarzą­du Wojew­ódzkiego Nieza­leżnego Samorząd­nego Związku Zawodowego Polic­jan­tów w Olsz­tynie

(skrót wypowiedzi KP — całość na nagraniu)

To jest dobre pytanie, ale do min­is­tra i komen­dan­ta głównego — jeśli chodzi o ter­min: do kiedy będziemy prowadz­ić tą akcję?

Cele doty­czą: pła­cy i emery­tu­ry, i tego wszys­tkiego, co doty­czy atrak­cyjnoś­ci służ­by. 

Polic­ja straciła swo­ją pozy­cję, jeśli chodzi o poważnego pra­co­daw­cę. Trze­ba tą pozy­cję odbu­dować. Prob­lem jest rzeczy­wisty, wymierny, namacal­ny.

W tej chwili jest w policji 6 tysię­cy wakatów. To tak jak­by dwa nasze gar­ni­zony nie pra­cow­ały! Warmińsko-mazurs­ki gar­ni­zon to pon­ad 3 tysiące 600 etatów, w tym 150 wakatów. Ktoś za tych nieobec­nych musi pra­cow­ać. Zadań nie uby­wa a przy­by­wa!

Polic­jant jest dzisi­aj opła­cany jak pra­cown­ik w dyskon­cie. Zagroże­nia w służ­bie i w pra­cy są nieporówny­walne.

Dążymy do tego, by uprawnienia emery­talne polic­jan­tów wró­ciły do ksz­tał­tu sprzed 2013 roku.

Wiemy, że to jest niemożli­we. Ten sys­tem został zde­mon­towany, co zaowocow­ało tym, że wartoś­ciowi ludzie nie gar­ną się żeby założyć mundur. A fachow­cy, którzy mają doświad­cze­nie ucieka­ją. 

Myślę, że Rząd zda­je sobie sprawę z powa­gi sytu­acji. Stąd już widać otwartość. Każ­da ze stron deklaru­je otwartość na pos­tu­laty. Widzi możli­woś­ci, że da się to pogodz­ić z możli­woś­ci­a­mi bieżącego i przyszłorocznego budże­tu. 

Na razie to są słowa. One nie zamieni­a­ją się w konkre­ty. My czekamy na konkre­ty, bo tego sobie życzą polic­jan­ci, którzy do protes­tu poważnie podes­zli. 

Nam chodzi o to, żeby zadzi­ałać na wyobraźnię rządzą­cych, poprzez obniże­nie wpły­wów do budże­tu Państ­wa z man­datów karnych, i to z pewnoś­cią wyjdzie. 

Ku Prawdzie: Akcja protestacyjna w policji poprzez nienakładanie mandatów karnych? Popieram w całej rozciągłości! Może tak jeszcze protestujcie poprzez: przestrzeganie prawa przez szeregowych funkcjonariuszy i kierownictwo?!  😆 A wtedy wartościowi ludzie: doświadczeni pozostaną w służbie i w pracy, i nowi będą hurtem wkładać mundury!

 

2 myśli na temat “Akcja protestacyjna w policji — Sławomir Koniuszy

 • 5 sierpnia 2018 o 19:56
  Permalink

  Stanisław­ie czy Koniuszy w two­jej spraw­ie coś ruszył?

  Odpowiedz
  • 5 sierpnia 2018 o 23:50
   Permalink

   Dzięku­ję! ??? To nie oglą­dałeś w TV? Koniuszy dba tylko o kole­siów w mundurach, szczegól­nie tych z kierown­ict­wa i o swo­ją d… 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *