Ruch społeczny bez przywódców

Po zakończeniu wykładu Organizacja bez organizacji, dr Rafał Brzeski zaproponował słuchaczom wykład na temat Ruch społeczny bez przywódców. Po 30 minutach było… po sprawie.

Rafał Brzes­ki: W spo­tykanych definic­jach ten ruch społeczny bez przy­wód­ców, określany jest jako ruch oporu bez przy­wód­ców. Czyli auto­nom­iczne, spon­tan­icznie nie pow­iązane ze sobą komór­ki. Celem ich jest doko­nanie aktów gwałtów, sab­o­tażu lub ter­ro­ryz­mu, w sto­sunku do agend rzą­dowych lub wojsk oku­pa­cyjnych.

W tak zwanych krę­gach postępowych wymienia się przy tym niemal jed­nym tchem, że wyboru tej formy orga­ni­za­cyjnej dokonu­ją najczęś­ciej grupy ter­ro­rysty­czne, rasis­towskie, krymi­nalne i etno-nacjon­al­iś­ci. W sum­ie ruch społeczny bez przy­wód­ców, jawi się jako towarzyst­wo tak wstrętne, że w jego badanie lep­iej się nie wgłębi­ać.

Zain­tere­sowanych tem­atem Ruch społeczny bez przy­wód­ców czy Ruch oporu bez przy­wód­ców zapraszam do obe­jrzenia całego — 30 min­u­towego — fil­mu.

Dr Rafał Brzeski posiłkując się własnym tekstem, wyłożył ten trudny temat sprawnie i… klarownie. Uczestnicy spotkania — bez znaku od przywódcy — nagrodzili wykładowcę brawami. Wszystko to działo się w Olsztynie 8 czerwca 2016 r. w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *