Sztuka

Już chciałem napisać, że sztuka to dziedzina, z której tylko czerpię, a jak pogrzebałem w pamięci, to okazało się, że ja w przeszłości artystą też byłem! Ale jaja! Sam się uśmiecham do siebie, ale to jest PRAWDA! Ba… byłem artystą nagradzanym!

alt="Sztuka"Otrzy­małem dyplom – wyróżnie­nie za najlep­szą rzeźbę w konkur­sie wojew­ódzkim pt. Sztu­ka w walce o pokój i nagrodę rzec­zową w konkur­sie ogólnopol­skim za plakat pro­mu­ją­cy Igrzys­ka Olimpi­jskie 1980 w Moskwie! Obec­nie dla mnie sztu­ka to doz­na­nia, które chłonę z takich dziedzin jak: muzy­ka, film, lit­er­atu­ra, teatr, malarst­wo. Jestem otwarty na PRAWDĘ, którą sztu­ka ze sobą niesie.

Swo­je reflek­sje po kon­tak­cie z filmem, lit­er­aturą, muzyką, itp. itd. będę przed­staw­iał Wam na bieżą­co. Możesz wpisać do wyszuki­war­ki na blogu hasło, które Cię intere­su­je: dziedz­i­na sztu­ki, nazwisko artysty, słowo z tytułu określonego dzieła, i szy­bko dowiesz się, czy mnie to też intere­su­je. Zapraszam! Liczę na odzew i dyskusję.

2016 — będąc na jubileuszu 70-lecia założe­nia mojej szkoły śred­niej — Tech­nikum Rachunkowoś­ci Rol­nej w Ełku — miałem okazję prze­jrzeć kro­ni­ki, które były prowad­zone także za cza­sów mojej nau­ki. Z dużym zaskocze­niem ujrza­łem kilka­naś­cie fotografii z wiz­erunk­iem Stanisława Olsz­ty­na. Najbardziej mnie urad­owała ta, która uwieczniła mój wys­tęp aktors­ki! Z okazji Dnia Kobi­et przy­go­towal­iśmy scenkę teatral­ną, w której ja zagrałem Adama w Raju 😉 Moja rola sprowadza­ła się do zwin­nego skaka­nia po rajs­kich drzewach (dra­bin­ki sali gim­nasty­cznej) i do wypowiedzenia w finale jed­nej kwestii. To było do rymu ale ter­az, po pon­ad 30 lat­ach, już tego zda­nia nie pamię­tam. Wiem, że sens jego zaw­ier­ał się w stwierdze­niu, iż od Raju wolę… Ewę!

Zapisek w kronice:

I oto pierwszy miłośnik kobiet. Adam na prowizorycznym drzewie w raju, z którego ujrzał swoją wybrankę.

Dla mnie rewelac­ja! Pier­wszy miłośnik kobi­et! To określe­nie, które wpisu­ję sobie do CV 😉

Adam w Raju
Stanisław Olsz­tyn w roli Adama w Raju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *