Zonia — spektakl sonokinetyczny — Izabela Kościesza i Jarek Kordaczuk

25 listopa­da w Muzeum Nowoczes­noś­ci obe­jrza­łem spek­takl na głos, zespół wokalno-kine­ty­czny i elek­tron­ikę. Wari­ac­je his­teryczne mnie nie zach­wyciły, ale zaskoczyły

Czytaj dalej