Wolnych mediów nie ma! Prawdy do końca nie przekazują!

27 października 2017 roku w Olsztynie, na konferencji o wolności mediów pojawił się poseł Jerzy Gosiewski. Andrzej Adamowicz skorzystał z okazji i zadał posłowi kilka pytań.

Roz­mowa doty­czy wol­noś­ci mediów, ale Jerzy Gosiews­ki w odpowiedzi­ach nie ogranicza się do przed­staw­ienia swo­jej opinii w tym tema­cie.

Jerzy Gosiews­ki mówi o kon­cer­cie ku czci św. Huber­ta w Warpunach. O księdzu, który prze­biera się za ara­ba. O zwierzę­tach, które mają służyć człowiekowi.  Że trze­ba zabić kurę, by ugo­tować rosół!

Przed­staw­ia zwycięst­wo pol­s­kich myśli­wych — hej­nal­istów nad kolega­mi z Niemiec.

Mówiąc o prawdzi­wym przekazie, o prawdzie w medi­ach… posługu­je się swoim doświad­cze­niem w dojeździe do Olsz­ty­na. Podróż z Mrą­gowa na UWM — 66 km — trwała 2,5 godziny!

Oce­ni­a­jąc pub­liczną telewiz­ję zarządzaną przez Jac­ka Kurskiego, opowia­da o roli korni­ka drukarza dla Puszczy Białowieskiej.

Jest także mowa o zabitych w wypad­kach dro­gowych i roli bajek w wychowywa­niu dzieci.

Dla mnie najważniejsze słowa jakie pada­ją z ust posła Jerzego Gosiewskiego w tym wywiadzie, to stwierdzenia:

Tak naprawdę to nie ma wolnych mediów!

Media do końca prawdy nie przekazują!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *