Zonia — spektakl sonokinetyczny — Izabela Kościesza i Jarek Kordaczuk

25 listopa­da w Muzeum Nowoczes­noś­ci obe­jrza­łem spek­takl na głos, zespół wokalno-kine­ty­czny i elek­tron­ikę. Wari­ac­je his­teryczne mnie nie zach­wyciły, ale zaskoczyły

Czytaj dalej

Wariacje histeryczne — Jarek Kordaczuk w Muzeum Nowoczesności

23 listopa­da uczest­niczyłem w spotka­niu z Mar­ią Peszek w Amfiteatrze im. Czesława Nieme­na, by następ­nie szy­bko przemieś­cić się do Muzeum

Czytaj dalej