Trzeci bieg na rzecz dzieci chorych na nowotwory — 28 czerwca 2015 r.

Wszystkich Was zapraszam na III Bieg na rzecz dzieci chorych na nowotwory. BIEG odbędzie się w parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie, w dniu 28 czerwca 2015 r. 

Będzie to już trze­cia edy­c­ja imprezy wymyślonej i orga­ni­zowanej przez Dar­iusza Otrębę z Olsz­ty­na. Impreza ma charak­ter otwarty, ponieważ może wziąć w niej udzi­ał każdy chęt­ny człowiek, który zdobędzie się na nieduży wysiłek fizy­czny by prze­biec określoną ilość metrów (maksy­mal­nie ok. 2000 m). Impreza ma charak­ter sym­bol­iczny, ponieważ jej celem jest zin­te­growanie się społeczeńst­wa wobec bard­zo poważnego prob­le­mu jakim jest choro­ba nowot­worowa u dzieci. 

Plan imprezy: 
9:30
— zbiór­ka uczest­ników biegu na placu przed wej
ściem głównym do Aquas­fery przy ul. Piłsud­skiego w Olsz­tynie. Udzie­le­nie instruk­tażu odnośnie trasy biegu i sposobu przemieszcza­nia się. Infor­ma­c­ja o zabez­piecze­niu medy­cznym biegu. 10:00 — start do biegu. 10:30 — zakończe­nie biegu i powrót na plac u wejścia głównego do Aquas­fery. Roz­danie wody do picia. Wręcze­nie upominków i pucharu okolicznościowego. Wystąpie­nie dr. Wandy Bad­owskiej Ordy­na­tor Odd­ziału Hema­tologii i Onkologii Spec­jal­isty­cznego Szpi­ta­la Dziecięcego w Olsz­tynie. Dal­sza część imprezy będzie miała charak­ter kul­tur­al­no-zaba­wowy. Planowane zakończe­nie imprezy  godz. 12:00.

Patronat hon­orowy: 9-ciokrot­ny Mis­trz Świa­ta w bojer­ach Karol Jabłoński

Pier­wszy BIEG odbył się 14 lip­ca 2013  roku, pod hon­orowym patronatem Woje­w­ody War­mińsko-Mazurskiego. Drugi BIEG odbył się 22 czer­w­ca 2014 roku, z hon­orowym patronatem Joan­ny Jurek z Piotrkowa Try­bunal­skiego, która w między­nar­o­dowym zes­pole młodych naukow­ców wypra­cowała metodę na dostar­czanie leku bezpośred­nio do zaatakowanej nowot­worem trzust­ki. Co roku uczest­ników biegu witał i “star­tował” Krzysztof Hołow­czyc. 

W imie­niu głównego orga­ni­za­to­ra BIEGU zapraszam wszys­t­kich chęt­nych do orga­ni­zowa­nia takiej imprezy w innych mias­tach Pol­s­ki, a także wśród skupisk naszej Polonii. Wystar­czy skrzyknąć rodz­inę i zna­jomych by 28 czer­w­ca o godz. 10:00 rozpocząć swój BIEG na rzecz dzieci chorych na nowot­wory. Chęt­nie zamieszczę na blogu Wasze relac­je z takich BIEGÓW. Zapraszam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *