Anegdota: Celowe zakupy w policji do… dupy!

Celowe zakupy w Policji to podstawa! Rzecz działa się z 2 lata temu.

Komen­da Wojew­ódz­ka Policji w Olsz­tynie miała — jak zwyk­le — luki w budże­cie, a komen­dant jed­nej z komend gar­ni­zonu warmińsko-mazurskiego pozyskał jakąś tam kwotę od samorzą­du tery­to­ri­al­nego na Fun­dusz Wspar­cia Policji.

Wspo­może­nie było celowe: na zakup mate­ri­ałów kwa­terunk­owych i środ­ków czys­toś­ci. To dosyć częs­ta prak­ty­ka, mile widziana przez kierown­ict­wo.

Komen­dan­ci powia­towi czy miejs­cy, zamieni­a­ją się w dzi­adów proszal­nych i idą na żebry do prezy­den­tów, czy bur­mistrzów.

W takiej sytu­acji ja wyz­na­ję zasadę, że sko­ro komen­dant sam pozyskał te środ­ki, to ma pra­wo je wydać na to, co chce. Oczy­wiś­cie w zakre­sie uzgod­nionym z przekazu­ją­cym środ­ki i wara mi negować zasad­ność zakupu.

Komen­dant dba­jąc o bez­pieczeńst­wo i higienę pod­wład­nych, zakupił chy­ba 3.000 rolek papieru toale­towego.

Zaz­naczam, że to była jed­na z najwięk­szych komend i ten zakup z pewnoś­cią nie zabez­pieczał jej zapotrze­bowa­nia na papi­er toale­towy nawet na jeden rok.

Fak­tu­ra trafiła na moje biurko z pod­pisem branżysty, Ja pod­pisałem i wysłal­iśmy ją do wydzi­ału finan­sów. I tu proszę. Nadzór czuwał.

Fak­tu­ra wró­ciła do nas z dok­le­joną karteczką z zapiskiem głównej księ­gowej:

Po co tyle?

Ja odru­chowo i bez zas­tanowienia odpisałem na tej karteczce, zgod­nie z prawdą:

Do dupy!

Refleksja.

Fak­tu­ry za telewiz­o­ry, ekspresy, kino domowe i szk­lan­ki cafe lat­te, nie wró­ciły do nas z karteczka­mi!

Bo to były celowe, racjon­alne zakupy, ku zad­owole­niu niejed­nej dupy — także tej z kwa­tery służbowej! 😉

7 myśli na temat “Anegdota: Celowe zakupy w policji do… dupy!

 • 14 marca 2014 o 06:23
  Permalink

  Witam po tylu lat­ach pra­cy naresz­cie moż­na poczy­tać prawdę o kierown­ictwie KW z włas­nego doświad­czenia wiem i potwierdzam że więk­szość z nas myśli podob­nie szko­da że rzeczy­wis­tość we tej fir­mie jest takim kałem poz­draw­iam Sza­cun za odwagę

  Odpowiedz
  • 15 marca 2014 o 00:18
   Permalink

   Dzięku­ję! Mam nadzieję, że z wios­ną nade­jdzie świeże powi­etrze i dla KWP

   Odpowiedz
 • 13 marca 2014 o 21:32
  Permalink

  jeśli chodzi o racjon­alne wydawanie środ­ków KWP.…kto i po co pcha set­ki ludzi na pseu­do szkole­nia do Juraty? Kto to wszys­tko finan­su­je i z czyich środ­ków? Po co ten cyrk? Wyda­je sie POTĘŻNE pieniądze na szkole­nia gdzie Pani X jedzie na 3 dni kilka­set km tylko po to aby przez 45 min przeczy­tać decyzję kole­gom i koleżankom z który­mi na codzień pracu­je w tym samym budynku. A jak mery­to­ryczny pra­cown­ik raz na 10 lat (pier­wszy raz w swo­jej kari­erze) nieśmi­ało poprosi o PRAWDZIWE SZKOLENIE w wyspec­jal­i­zowanej fir­mie to patrzą na niego jak na wari­a­ta. Gdzie tu sens i logi­ka?

  Odpowiedz
  • 13 marca 2014 o 22:29
   Permalink

   Dzięku­ję! I proszę, znalazł się następ­ny ktoś odważny z firmy kogo “bolą” takie wydat­ki! Może góra to usłyszy… ale nie licz na reakcję, bo to ich pomysł, taki CIUL-ows­ki 🙂 Może jak wygram swo­ją poty­czkę to odważnych będzie więcej?! Poz­draw­iam.

   Odpowiedz
  • 14 marca 2014 o 23:41
   Permalink

   Dzięku­ję! Taki sam sens i logi­ka jak przy zakupie zestawu kina domowego do mieszka­nia służbowego! Takich fachow­ców mamy od logisty­ki!

   Odpowiedz
 • 12 marca 2014 o 16:12
  Permalink

  Oce­na komen­tarzy w postaci klika­nia łapek ma wadę. Jed­na oso­ba może “odd­awać głos” nieskońc­zoną liczbę razy nabi­ja­jąc tym samym ich liczbę. Wystar­czy klikać na przemi­an łap­kę i klaw­isz f5…miłej zabawy 😉

  Odpowiedz
  • 12 marca 2014 o 16:19
   Permalink

   Dzięku­ję! To tłu­maczy, dlaczego dzisi­aj tak skoczyły moje minusy. Opozy­c­ja zadzi­ałała 🙂 Postaram się coś wymyślić a kciu­ki w takim razie ska­su­ję… a może mi coś doradzisz by moż­na było w prosty sposób wyrażać popar­cie lub deza­pro­batę — raz z jed­nego kom­pa? Z góry dzięku­ję!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *