Nabór wniosków w programie “Czyste Powietrze” wznowiony

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierzem Kujdą poinformowali podczas konferencji prasowej o wznowieniu naborów w ramach programu Czyste Powietrze.

Wojew­ódzkie fun­dusze od poniedzi­ałku (21 sty­cz­nia 2019 r.) wznow­ią nabór wniosków o dofi­nan­sowanie po przeprowadze­niu niezbęd­nej aktu­al­iza­cji pro­gra­mu pri­o­ry­te­towego Czyste Powi­etrze oraz po dos­tosowa­niu sys­temów infor­maty­cznych do zmi­an w praw­ie powszech­nie obow­iązu­ją­cym.

Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna – powiedział minister Henryk Kowalczyk. 
Trwają ostatnie testy informatyczne. Od najbliższego poniedziałku zachęcam wszystkich obywateli do składania wniosków. Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Działamy z myślą o przyszłych pokoleniach – dodał minister.

Do 31 grud­nia 2018 r. Wojew­ódzkie Fun­dusze Ochrony Środowiska i Gospo­dar­ki Wod­nej łącznie w całym kra­ju przyjęły for­mal­nie pon­ad 25 tysię­cy wniosków, które podle­ga­ją obec­nie wery­fikacji przez WFOŚiGW. Pier­wsze umowy są już pod­pisy­wane z benefic­jen­ta­mi.

Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio – ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. wniosków. Do tej pory, czyli do 17 stycznia 2019 r., podpisano przeszło 100 umów na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania – podkreślił  Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Pro­gram Czyste Powi­etrze będzie real­i­zowany przez dziesięć lat, a łączne dzi­ała­nia w jego ramach to kwo­ta pon­ad 103 mld zł. Zakła­da się, że ter­mo­mod­ern­iza­cji zostanie pod­danych pon­ad 4 mln domów jed­norodzin­nych.

Celem pro­gra­mu jest m.in. zmniejsze­nie emisji zanieczyszczeń powi­etrza, poprzez lik­widację nieefek­ty­wnych i przes­tarza­łych źródeł ciepła i poprawę efek­ty­wnoś­ci ener­gety­cznej jed­norodzin­nych budynków mieszkalnych.

Sła­womir Kmiecik - Rzecznik pra­sowy NFOŚiGW

Ku Prawdzie: Program Czyste Powietrze polecam szczególnej uwadze mieszkańcom Olsztyna i całej naszej krainy, która mieni się cudem natury!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *